Openbaring 12 Teken in voltooiing vanaf 23 september 2017 | Video update 14/10/17 | Een laatste tijdraam van bekering, losmaking en voorbereiding| Op 26/10/17 verdwijnt Jupiter, de scepter ster, van het toneel (‘superior conjunction’) | De sluiting van de Tekenen van Silo en Openbaring 12

Update 14/10/17 2 Kronieken 7:8 geeft weer on hoe God Salomo na het Loofhuttenfeest en wijding van de tempel inzicht geeft in de voorwaarden en ondersteuning van zijn koningschap alsook de voorwaardelijkheid van zijn zegeningen, heling en vergeving enerzijds en zijn oordelen, vloeken en plagen richting het volk. 8 Salomo hield ook ter zelfder tijd... Continue Reading →

Advertenties

Informatie en instructies voor achterblijvers | ‘Koop voor uzelven olie’ | Koop van Mij goud, beproefd komende uit het vuur… witte kleren … en zalf uw ogen

Mattheus 25:1-10 1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar... Continue Reading →

We bevinden ons vlak voor Openbaring 4:1 | Informeer jezelf, tref voorbereidingen en ondersteun anderen!

In Openbaring 3:11-22 worden we aangemoedigd en bevestigd dat Jezus snel komt en dat we stand moeten houden in ons geloof en hoop op Jezus' spoedige wederkomst alsook invulling blijven geven aan onze wereldse taken, rollen en verantwoordelijkheden. We hebben, op dit punt aangekomen, de geloofsbrieven van de Heer aan de zeven gemeenten in de eerdere hoofdstukken... Continue Reading →

De vier ruiters van de Apocalyps

De vier ruiters van de apocalyps worden beschreven in Openbaring hoofdstuk 6 vers 1-8. De profetie rondom de vier ruiters zal pas uitkomen nadat de opname van de bruidsgemeente heeft plaatsgehad en de Antichrist aan de macht is. Apocalyps Het woord apocalyps komt uit het Grieks en betekent het wegnemen van een bedekking. Hoewel het... Continue Reading →

Wat is de strijd van Harmagedon? | Battle of Armaggedon | Openbaring 16

Etymologie Het woord “Harmagedon” of “Armageddon” is gebaseerd op het Hebreeuwse woord  Har-Magedone, wat “Berg Megiddo” betekent, en is een synoniem geworden voor de toekomstige strijd waarin God zal ingrijpen en de legers van de Antichrist zal vernietigen zoals voorspeld in Bijbelse profetie (Openbaring 16:16; 20:1-3, 7-10). Er zal een menigte mensen betrokken zijn bij de... Continue Reading →

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑