Astronomische tekenen | Het ‘Teken van Shiloh/Silo’ | Genesis 49:10

Schermafbeelding 2017-08-11 om 15.45.51

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; 26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. 29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen. 30 Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is.

Voordat we ingaan op de eindtijd specifieke Bijbelverwijzingen en astronomische tekenen die God geeft welke Jezus spoedige wederkomst t.b.v. de opname en de zevenjarige periode van ‘Jakob’s benauwdheid’ nadien markeren, onderscheiden we eerst wat Bijbelse astronomie en de vervormde, wereldse tegenhangers als astrologie inhouden.

Bijbelse astronomie

Bijbelse astronomie is de wetenschap die de eigenschappen van de hemelen en de objecten daarbinnen bestudeert en als zodanig is gewijd aan de analyse van een deel van Gods schepping. De Bijbel leert ons dat de oorsprong van de hemelen en alle astronomische lichamen hierbinnen, God zelf is, de schepper van alle dingen. De Bijbel portretteert de Heer niet alleen als schepper van de hemelen en hemellichamen, maar ook als soevereine hoeder en ondersteuner gericht op ‘het behoud van alle dingen door zijn krachtige woord’ (Hebreeën 1: 3).

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

Psalm 102: 25-26 herinnert ons eraan dat ‘de hemelen het werk zijn van God’s handen’. Jesaja vertelt ons dat God ‘de hemel uitstrekt als een dunne doek (luifel), en uitbreidt als een tent om in te wonen’. De tijdsaanduidingen impliceren tegenwoordige tijd dus een voortdurende communicatie met de mens (Jesaja 40:22). De Heer heeft de volledige controle over de hemelen en orkestreert hun tijd- en trajectgebonden ritmes en wegen. Hij heeft alle sterren genummerd en genaamd (Psalm 147: 4). De Bijbel leert ons tevens dat God de sterren gerangschikt heeft in herkenbare groepen, die we constellaties of sterrenbeelden noemen. De Bijbel noemt drie van deze: Orion (Ursa Major), en ‘de kronkelende slang ‘(Draco) in Job 9:9; 26:13; 38:31-32; en Amos 5: 8. Dezelfde passage verwijst naar de Pleiaden als manifestatie van zijn gemeente en de Heer als Schepper van de sterrenbeelden en degene die de overgang van dag en nacht orkestreert. De Zodiac of Mazzaroth is het geheel van twaalf constellaties die onderdeel uitmaken van de dierenriem welke zich als een klok boven ons uitstrekt.

De sterrenbeelden worden al millennia gevolgd en bestudeerd. De Joodse aartsvaders, de oude Egyptenaren en Grieken wisten van de dierenriem en gebruikte hun kennis ervan sinds eeuwen voor Jezus’ geboorte de seizoenen te duiden. Er is veel geschreven over de betekenis van de sterrenbeelden van de dierenriem, met inbegrip van theorieën dat zij God’s plan van verlossing en wederkomst bevatten. Zo kan het sterrenbeeld Leo worden gezien als een hemelse afbeelding van de Leeuw van de stam van Juda of Shiloh (Genesis 49:9-11 en Openbaring 5: 5), en de Maagd (Virgo) als een reflectie van de maagd Maria die Christus in zich droeg (Openbaring 12). Beide sterrenbeelden worden aansluitend nader bekeken.

De Bijbel leert ons dat de sterren, samen met de zon en de maan zijn gegeven voor de ‘tekenen’ en ‘seizoenen’ te duiden (Genesis 1:14); Dat wil zeggen, ze waren bedoeld om deze te markeren voor ons. Ze zijn ook ‘tekenen’ in de zin van navigatie indicatoren om ruimte en verplaatsingen in tijd en ruimte in kaart te brengen.

God gebruikte de sterren tevens als een illustratie van zijn belofte aan Abraham hem ontelbaar zaad te geven (Genesis 15: 5). Elke keer dat Abraham omhoog keek naar de nachtelijke hemel, had hij een herinnering aan Gods trouw en goedheid. Het eindoordeel van de aarde zal worden geprofeteerd en vergezeld van astronomische gebeurtenissen met betrekking tot de sterren en planeten (Jesaja 13: 9-10; Joël 3:15; Mattheüs 24:29).

Bovendien, is de hemel een medium dat God gebruikt om duidelijk en onmiskenbaar zijn essentie, macht en glorie te duiden. David vertelt ons dat ‘de hemel de glorie van God verklaart evenals het werk de zijn handen’ (Psalm 19: 1). De apostel Paulus wees eveneens nadrukkelijk op dit punt; hoewel hij de hemel niet expliciet noemt, maakt hij duidelijk dat ‘sinds de oprichting van de wereld Gods onzichtbare eigenschappen, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, duidelijk te zien zijn in zijn schepping van de hemelen (Romeinen 1:20). Daarom is de mensheid zonder verontschuldiging voor elke vorm van ongeloof in het bestaan van God en zijn kracht, want ‘God heeft het hen duidelijk gemaakt’ (Romeinen 1:19-22).

Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. 21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

Wat is dan is het juiste antwoord op wat de astronomie ons vertelt over het universum? We zien een voorbeeldig antwoord op Gods hemelse creatie in Psalm 8: 3-4

3 Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden. 4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;

Het universum herinnert ons aan onze eigen nietigheid in vergelijking met Gods alomtegenwoordigheid en brengt ons in een passende positionering and houding van gehoorzaamheid  en aanbidding ten opzichte van God. Een bijbels begrip van de astronomie toont aldus de glorie en genade van de God die het universum geschapen heeft, onderhoudt en regeert.

Astrologie als vertekening

Astrologie, daarentegen, is de ‘interpretatie’ van invloed die de sterren (en planeten) op het menselijk lot uitoefenen. Dit is een vals geloof, een vorm van waarzeggerij die uitdrukkelijk is verboden in het Woord (Deuteronomium 18: 10-14 en Jesaja 47: 13-14). Naast valse interpretatieleer, was directe ster-aanbidding en vervanging van de Bijbelse betekenis van de sterrenbeelden door valse goden heel gebruikelijk in het Oude Testament ondanks expliciete verboden in de wet van Mozes. De eerste en tweede van de tien geboden behandelen afgoderij in het algemeen, met inbegrip van aanbidding van de hemellichamen (Exodus 20: 3-4; cf. Deuteronomium 04:19; 17:3).

God verbood de kinderen van Israël engelen of hemellichamen te aanbidden of dienen (Deuteronomium 04:19). Meerdere malen in hun geschiedenis verviel Israël niettemin in deze zonde (2 Koningen 5:16 is hiervan een voorbeeld). Met hun herhaaldelijke aanbidding van de sterren en hemellichamen zoals de hen omringende volkeren, riepen ze consequent Gods oordeel over zichzelf uit.

Ook in onze huidige tijd worden we veelvuldig aan valse en dwaalleringen op dit vlak blootgesteld, terwijl ons leer in Bijbelse astronomie veelal geheel wordt onthouden, dusdanig vaak en effectief zelfs dat de meeste gelovigen ofwel geen Bijbels onderscheid kunnen maken, dan wel (door gebrekkige studie en of onderwijs) nauwelijks weet hebben van Bijbelse duiding en elke vorm van astronomische studie en betekenisgeving op voorhand afwijzen.

Toen we vanuit onze bediening Informedchristians.com aangespoord werden specifieke astronomische tekenen te bestuderen, stuitten we op soortgelijk onbegrip, onduidelijkheid en zelfs verzet. Het is belangrijk gebleken alvorens tot inhoudelijke behandelingen van specifieke eindtijd tekenen eerst tot gedeelde, algemene en nadrukkelijk Bijbels onderbouwde begripsvorming te komen.

Hier lees je een algemeen overzicht van astronomische tekenen die ons helpen begrijpen dat en waar we ons in de eindtijd bevinden:

Signs in the Heavens (klik hier om een inzoombaar exemplaar te openen)

 

Schermafbeelding 2017-08-11 om 15.49.11

 

Hier lees je welke astronomische tekenen we van 2015 tot 2017 hebben kunnen waarnemen en een vergelijking met de tekens in de periode voorafgaand aan Jezus’ geboorte door de wijzen uit het oosten waargenomen in hun zoektocht naar Jezus

Hier zie je een toelichtende video over dit thema: ‘What the Wise Men Saw’

Hier zie je de tekenen die de wijzen uit het oosten destijds waarnamen en volgend evenals de tekenen die wij afgelopen twee jaar hebben kunnen waarnemen:

Schermafbeelding 2017-08-11 om 15.19.57

 

Het Teken van Silo/ Shiloh

In onderstaande bijlage lees je hoe het profetische teken van Shiloh (Genesis 49:10) reeds vanuit het Oude Testament de wederkomst van Jezus voor zijn bruidsgemeente markeert en voorzegt. Vanuit de eerste profetieën in de tuin van Eden volgen we via de levens van Abraham, zijn nageslacht, profeten als Job en Daniel evenals de wijzen uit het Oosten, het verhaal van hun gehoorzaamheid aan God en vergaring van God’s volk onder hun leiding en gehoorzaamheid aan Hem.

We behandelen de astronomische tekenen van Shiloh die, evenals de geboorte van Jezus destijds, thans op gelijksoortige wijze de opname van de gemeente openbaren in zowel profetische tijd als weerspiegeld in het hemelse gewest boven ons. Jupiter, de koningsplaneet, speelt in deze duiding van profetische tijd een sleutelrol.

Klik hier voor het pdf document: The Sign of Shiloh. The Signs of the King’s Coming

cover-shiloh_cover

Als opvolging van deze studie, volgt onderstaand een publicatie van Openbaring 12, het teken van de Maagd (Virgo) wat het middelpunt van de periode van ‘benauwdheid van Jacob’ of de 7 jarige periode van God’s oordeel over de wereld aanduidt. We geven de betekenis in tijd, implicaties en bedoeld publiek van de teken weer gebaseerd op zowel oudtestamentische als nieuwtestamentische verwijzingen.  Ook wordt, verband houdend met deze sterrenclusters, het voorafgaande teken van de grote, vurige draak (het teken van Draco) en teken in Openbaring 15 nader bestudeerd.

We onderbouwen dat de vrouw (Virgo) Israel’s genealogie weerspiegelt en dat het teken nadrukkelijk geen teken is dat de opname voorzegt, maar de periode van God’s wrake markeert welke 1260 dagen duurt. Het Openbaring 12 teken fungeert tevens als scheidslijn tussen enerzijds de tijd van manipulatie van tijd en natuurwetten en overige de gebeurtenissen als opgetekend in Openbaring 4 tot 12)en anderzijds de 1260 laatste dagen van de Antichrist. We behandelen veelgestelde vragen en misverstanden en informeren en instrueren hoe lezers valse leer kunnen herkennen. We tonen aan hoe de wederkomst van Jezus na de tijd van beproeving middels dit teken wordt aangeduid.

Lees onderstaand: The Revelation 12 Shiloh Sign. The Return of the Kingrev12_cover_cover

Nadere info:

Onderstaand lees je (1) op welke wijze de opname reeds in het Oude Testament voorzegd is en (2) hoe het boek Esther kan dienen als reflectie op de periode van geestelijke voorbereiding door de bruid om haar koning te ontmoeten, evenals voor de gelovigen die Jezus binnenkort opneemt. Haar voorbereidingsproces vertoont bijzonder veel gelijkenissen met onze voorbereidingsperiode voorafgaand aan de opname:

  1. The Rapture in the Old Testament
  2. The Bride Goes to the King’s House
  3. Gids t.b.v. van de ontmoeting met Jezus, getiteld: ‘Be Ye Ready’

 

Update 11 september 2017 

Bijgaande video update geeft weer hoe de profetie van Shiloh/Silo doorloopt in het Teken van Openbaring 12 vanuit het gegeven dat behalve Josef (juridisch peetvader van Jezus en van de koninklijke bloedlijn van Solomon en derhalve verbonden aan David en Judah) ook Maria (via Nathan’s genealogie) deel uitmaakte van het huis en de lijn van David, de afstammelingen van Israël, vertegenwoordigd in de mensenzoon (KJV ‘man child’, ‘mannelijken zoon’ SVV) van Openbaring 12:5.

Shiloh

 

Aanvullende bronnen:

‘The Witness of the Stars’ van E.W. Bullinger

‘The Gospel in the Stars’ van  J. A. Seiss

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑