Het verschil tussen ‘de opname’ en ‘de wederkomst’

De ‘opname door Jezus’ en ‘de wederkomst van Jezus’ worden vaak met elkaar verward. Soms is het lastig te bepalen of een Bijbelvers verwijst naar de opname of de wederkomst. Echter, bij het bestuderen van Bijbelprofetie over de eindtijd, is het erg belangrijk deze twee gebeurtenissen te onderscheiden in tijdstip en aard.

De opname

De opname gaat vooraf aan de 7 jarige beproeving (tijd van Jakob’s benauwdheid/nood), wanneer Jezus Christus terugkomt om zijn bruid (alle gelovigen, ook wel wijze maagden genoemd die Hem waakzaam volgen en dienen) weg te halen van de aarde. De opname wordt beschreven in 1 Tessalonicenzen 4:13-18 en 1 Korintiërs 15:50-54. In de opname zullen de lichamen van de gelovigen die voordien gestorven zijn eerst opgewekt worden en zij zullen, samen met de waakzame gelovigen die dan nog in leven evenals de kinderen en verstandelijk beperkten, de Heer in de lucht ontmoeten. Dit alles zal gebeuren in één moment, in een oogwenk.

Hier lees je een gedetailleerde beschrijving van de chronologie.

De wederkomst

De wederkomst heeft daarentegen plaats wanneer Jezus terugkomt na de periode van 7 jaar beproeving (tijd van Jakob’s benauwdheid/nood) om de Antichrist te verslaan, het kwaad te vernietigen, en zijn duizendjarige koninkrijk te vestigen. De wederkomst wordt beschreven in Openbaring 19:11-16.

De belangrijke verschillen tussen de opname en de wederkomst zijn de volgende:

Bij de opname zullen de gelovigen (de bruid) de Heer in de lucht ontmoeten (1 Tessalonicenzen 4:17). Bij de wederkomst zullen de gelovigen (de bruid en tijdens de beproeving gestorven gelovigen beschreven door Johannes in Openbaring 7: 9-14) met de Heer terugkeren naar de aarde (Openbaring 19:14).

De opname vindt plaats vóór de verdrukking (1 Tessalonicenzen 5:9; Openbaring 3:10). De wederkomst vindt plaats na de grote en vreselijke verdrukking (Openbaring hoofdstuk 6-19).

De opname is het weghalen van een apart gezet gedeelte van gelovigen  van de aarde (de bruid, wijze maagden) alsook kinderen en zwak begaafden als een bevrijdende handeling  (1 Tessalonicenzen 4:13-17, 5:9) en om hen veilig te stellen. De wederkomst is onder andere het verwijderen van de ongelovigen als een veroordelende handeling (Matteüs 24:40-41).

De opname is imminent; het kan – aangezien we ons in het profetische tijdvak van opname begeven – elk moment gebeuren (Titus 2:13; 1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:50-54). De wederkomst van Christus zal niet gebeuren totdat bepaalde eindtijd gebeurtenissen plaats hebben gevonden (2 Tessalonicenzen 2:4; Matteüs 24:15-30; Openbaring hoofdstuk 6-18).

Waarom is het belangrijk de opname en de wederkomst van elkaar te onderscheiden?

Als de opname en de wederkomst dezelfde gebeurtenis zouden zijn, zouden de apart gezette gelovigen de 7 jaar durende grote verdrukking moeten meemaken (1 Tessalonicenzen 5:9; Openbaring 3:10).

Als de opname en de wederkomst dezelfde gebeurtenis zouden zijn, is de terugkomst van Christus niet imminent – er zijn vanuit die zienswijze nog vele dingen die moeten gebeuren voordat Hij terug kan komen (Matteüs 24:4-30)

Bij het beschrijven van de verdrukkingsperiode in Openbaring hoofdstuk 6-19, wordt de gemeente (gelovigen) nergens genoemd. Tijdens de verdrukking – ook wel “een tijd van benauwdheid voor Jacob” genoemd (Jeremia 30:7) – zal God Zijn aandacht primair richten op Israël (Romeinen 11:17-31).

De opname en de wederkomst lijken dus op elkaar maar zijn nadrukkelijk aparte gebeurtenissen. Bij beide is Jezus’ terugkomst betrokken. Beide zijn eindtijd gebeurtenissen. Het is echter cruciaal de verschillen in tijdstip en aard te herkennen.

Samengevat, de opname is de terugkomst van Christus in de wolken om alle apart gezette gelovigen van de aarde weg te halen vóór de tijd van Gods oordeel en toorn. Hij komt niet fysiek op aarde, maar blijft erboven, in de wolken tussen hemel en aarde.

De wederkomst is de terugkomst van Christus naar de aarde om de periode van verdrukking tot een einde te brengen en de Antichrist en zijn kwaadaardige wereldrijk te verslaan. Hij komt fysiek op aarde terug.

Aanvullende vragen over de wederkomst:

In het Oude Testament zijn er veel referenties die Christus’ wederkomst na de 7 jar beproeving in heerlijkheid vermelden. Zelfs vóór de Zondvloed profeteerde Henoch over Zijn komst met tienduizenden heiligen (Judas 14).

Waar heeft de wederkomst plaats?

Wanneer de Heer komt met zijn heiligen, komt hij naar de aarde, op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. In Handelingen 1:11, 12 voorzegden twee engelen zijn wederkomst naar de aarde toen ze tot de discipelen zeiden: “Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt”. We lezen in Zacharia 14:4: “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen”.

Wanneer heeft de wederkomst plaats?

Verwijzend naar deze komst in heerlijkheid profeteerde Christus in Mattheüs 24:29, 30: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid”

Het astronomische teken dat Jezus’ wederkomst na de 7 jarige beproeving aankondigt, wordt in deze bijlage, getiteld: ‘The Revelation 12 Sign. The Return of the King’  uitgebreid toegelicht.

rev12_cover_coverMet wie komt de Heer?

De Heer Jezus komt met al zijn heiligen: “opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen” (1 Thessalonicenzen 3:13). Mattheüs 25:31 zegt dat hij komt met zijn engelen: “Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid”. Uit Openbaring 19:14 leren we dat hij komt met de legers van de hemel: “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos”. Vers 15 verklaart dat hij komt met een zwaard: “uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan”.

Hoe verschilt deze scène met zijn komst voor de opname van de bruid. Hier keert Jezus naar de aarde terug met zijn heiligen, zijn engelen en de hemelse legers om zijn oordeel uit te oefenen door het zwaard van zijn mond met een wereldwijd gejammer tot gevolg.

Wat zal er met gelovigen gebeuren als de Heer komt?

Wanneer Christus naar de aarde komt in heerlijkheid met al zijn heiligen (gelovigen), zullen wij gemanifesteerd worden met hem als zijn verheerlijkte heiligen: “Wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven …” (2 Thessalonicenzen 1:10). Hier komt de Heer met zijn heiligen die reeds veranderd zijn naar zijn gelijkenis; Hij toont, openbaart zijn verheerlijkte heiligen. Kolossenzen 3:4 zegt: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”.

Wat een gelukzalige dag zal dat zijn. Een heilige die geen aardse erkenning zocht zal ondervinden dat hij dan getoond zal worden in heerlijkheid en bewonderd tot heerlijkheid van Christus.

Wanneer de Heer naar deze aarde komt met zijn heiligen, komt hij om het “beest”, de Antichrist en de “valse profeet” te verslaan, om oorlog te voeren en de aarde te oordelen. “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid … En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God” (Openbaring 19:11, 15). In verzen l9 en 20 lezen we dat het beest en de valse profeet gegrepen worden en “geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt”. Dit zijn enkele gevolgen van Christus’ komst in heerlijkheid met zijn heiligen om te regeren op aarde. Bij Christus’ komst naar deze aarde om zijn vijanden te verwoesten en de naties te oordelen, zal hij ook beloningen geven aan zijn andere getrouwe en overwinnende heiligen. “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven … En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang” (Openbaring 20:4). “De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd” (Daniël 12:3).

We lezen in Openbaring over een andere opstanding dan die ten tijde van de opname, namelijk wanneer Christus terugkeert met zijn heiligen om te regeren: “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding” (Openbaring 20:4-5).

Hier zie en lees je in een overzichtelijke pdf een overzicht van opstandingen en (terug-)komsten.

In de eerste opstanding zullen de heiligen van de verdrukking opstaan.Over hen zegt het Woord: “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20:6). Wanneer Jezus zijn koninkrijk opricht, zal hij regeren op Davids troon als Koning over Israël (Lukas 1:32-33). Hij zal heersen over de naties (Zacharia 14:16; Mattheüs 25:31, 32). Hij zal koning zijn over de gehele aarde (Zacharia 14:9).

De dag komt dat Jezus zal regeren als koning der koningen en Heer der heren.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑