Welke zijn de twee groepen van 144.000 getuigen in het boek Openbaring? | Gebrek aan prediking en verspreiding van onjuiste leer door o.a. de Jehova’s Getuigen

Het boek Openbaring, het laatste van de 66 Bijbelboeken waarin Jezus zich aan zijn gemeenten en nadien de wereld openbaart, is voor velen een uitdaging om te interpreteren en begrijpen; veel kerkleiders schuwen het dan ook te onderwijzen. Dit, terwijl er vitale informatie en instructies in staan, juist voor onze tijd en de nabije toekomst!

De meest voorkomende redenen waarom veel kerkleiders over juist dit boek zwijgen, licht ik in dit artikel toe.

Het is tevens het enige Bijbelboek waarin de lezer zegen wordt beloofd bij het lezen, horen, naleven en bewaren ervan (zie o.a. Openbaring 1:3 en 22:7). Het boek is gevuld met levendige voorstellingen en symboliek die door mensen op verschillende manieren worden uitgelegd, afhankelijk van hun vooronderstellingen over het boek als geheel.

De vier meest gangbare interpretatiemethoden van het boek Openbaring zijn:

1) Pre-teristisch  | het pre-terisme stelt dat alle of de meeste van de gebeurtenissen in Openbaring al aan het einde van de 1e eeuw hebben plaatsgevonden en beschouwen het boek dan ook niet als urgent);

2) Historisch  | vanuit dit standpunt ziet men het boek Openbaring als een overzicht van de kerkgeschiedenis van de apostolische tijd tot het heden en kent men het in een lage urgentie toe);

3) Idealistisch  | men ziet het boek Openbaring als een afschildering van de strijd tussen goed en kwaad en hiermee eveneens als weinig urgent);

4) Hedendaags/futuristisch | men ziet het boek Openbaring als een profetie van gebeurtenissen waarvan de vervulling deels momenteel plaatsheeft (zoals de geloofsbrieven in hoofdstuk 1-3, waarin Jezus niet alleen alle gelovigen in de kerkgeschiedenis in het algemeen structureert en geestelijk helpt voorbereiden op hun ontmoeting met Hem, maar specifiek en tijdgebonden de huidige Christenen istrueert zich op zijn aanstaande komst in de opname voor te bereiden) en deels nog moeten plaatshebben (dit betreft de gebeurtenissen beschreven vanaf hoofdstuk 4 en specifiek de opname voorspiegeld in visoen van Johannses in hoofdstuk 4:1). Vanuit deze benadering is het boek Openbaring zowel hoog urgent als zeer belangrijk en is het belangrijk de toegankelijkheid, kennisverspreiding en gerichte instructies gerichte studie- en onderwijsaandacht te geven.

Van deze vier uitgangssituaties interpreteert alleen de hedendaags/futuristische benadering het boek Openbaring op basis van dezelfde taalkundig-historische methode als de rest van de Bijbel. Deze benadering berust op de zowel de letterlijke teksten als getoetste profetische betekenisgeving in harmonie met andere Bijbeldelen; ze steunt op de meeste historische en praktische bewijsvoering en sluit ook het beste aan bij de stelling van het boek Openbaring zelf dat het om profetie gaat (Openbaring 1:3; 22:7, 10, 18, 19). Vanuit deze optiek is op deze site onder meer beschreven en beargumenteerd waar we ons qua profetische tijd nu precies bevinden, namelijk in het geestelijk voorbereidingsproces van de gemeenten zoals opgetekend in de eerste drie hoofdstukken, vlak voorafgaand aan de opname welke is beschreven in hoofdstuk 4:1. Het onderwerp van de twee groepen van 144.000 getuigen waarop we in dit artikel  focussen, komt pas later in het boek Openbaring aan bod.

Welke zijn de twee groepen van 144.000 getuigen?

Het antwoord op deze vraag zal dus afhankelijk zijn van de interpretatiemethode die je op het boek Openbaring toepast. Met uitzondering van de hedendaags-futuristische benadering, interpreteren de bovenstaande methoden de twee groepen van 144.000 allen op een symbolische manier, als een voorstelling van de Kerk, en de getallen “144.000” en “288.000” niet als letterlijke, toetsbare getallen, maar als symboliek voor de totaliteit – dat wil zeggen, het volledige aantal – van de Kerk.

En toch, wanneer we de betreffende passages in de Bijbel gewoon lezen zoals ze geschreven zijn, zoals: “Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël”, dan staat er niets in deze passage dat ons dwingt om de eerste groep van 144.000 op een andere manier te interpreteren dan een letterlijk aantal van 144.000 Joden; 12.000 apart gezet uit de genoemde stammen van Israël. Ze worden getypeerd als ‘geestelijke maagden’, wat betekent dat ze na de opname tot het geloof in Jezus Christus komen zonder te worden vervormd door valse leer.

Beschreven wordt dat deze groep van 144.000 Joden is “verzegeld”, wat inhoudt dat zij  bijzondere bescherming van God genieten ten opzichte van alle Goddelijke oordelen en de werking van de Antichrist na de opname, zodat zij hun opdracht tijdens de periode van beproeving zoals beschreven kunnen uitvoeren (zie Openbaring 6:17, waarin mensen zich afvragen wie God’s toorn kan doorstaan). Het is een beproevingsperiode waarin God zijn plan voor de redding van het volk Israël zal voltooien en de schare van Christenen zal completeren.

Dit alles zal plaatshebben in overeenstemming met Gods openbaringen aan o.a. de profeet Daniël (Daniël 9:24-27). De eerste groep van 144.000 Joden zijn een “eerste opbrengst” van het Joodse volk (Openbaring 14:4), een verlost Israël van na de opname tot het Christelijk geloof gekomen Joden, zoals dat eerder in de Bijbel werd voorspeld (zie o.a. Zacharia 12:10; Romeinen 11:25-27). Hun zending zal bestaan uit het na de opname verkondigen van het evangelie van Jezus Christus. Als gevolg van hun bediening en die van o.a. tot het geloof (terug-) gekeerde Christenen, zullen vele miljoenen wereldwijd hun geloof in Christus (her-)stellen en redding vinden, een hoopvol vooruitzicht met bewijsvoering in Openbaring 7:9!

“Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.”, Openbaring 7:9

 

who-are-the-144000-revelation-740x453

 

Hoe wordt de tweede groep van 144.000 getuigen onderscheiden?

Zoals David’s leger destijds bestond uit 288.000 manschappen, zal het eindtijdleger van gelovige getuigen naar David’s typologie mijnsinziens ook uit ditzelfde aantal getuigen bestaan. Behalve de bovenstaand beschreven groep van 144.000 Joodse ‘geestelijke maagden’ (die zullen evangeliseren vanuit Israelisch grondgebied), valt een twee groep van 144.000 eindtijdgetuigen te onderscheiden die wereldwijd zal opereren.

Deze bestaat uit opgenomen gelovigen die na de opname, hun lichamelijke transformatie, verbond met Jezus, kroning en geestelijke toerusting naar de aarde terug worden gezonden om wereldwijd mensen te evangeliseren, waarschuwen en geestelijk te sterken. Deze tweede groep wordt herkend in uiteenlopende Bijbelse beschrijvingen van o.a. de ‘wachters van de stam van Ephraim’ (Ephraim is de tweede zoon uit het huwelijk van Jozef en de dochter van Potifar; zie o.a. Openb 14, Zach 9, Dan 12:3, Jer 31, Hos 9:8, Psa 60) en onderscheiden door de beschrijvingen van de twee groepen van 144.000 getuigen in Openbaring 7  en Openbaring 14 te vergelijken.

We herkennen dan dat deze groepen wezenlijk van o.a. afkomst en identiteit verschillen waarbij Openbaring 7 duidt op de 144.000 ‘aardse, geestelijke maagden’ van Joodse afkomst en Openbaring 14 op een homogene, hemelse groep die op andere Schriftplaatsen als ‘machtige strijders’ en ‘wachters van Ephraim’ wordt aangemerkt.

 

Schermafbeelding 2018-12-09 om 19.36.51

Schermafbeelding 2018-12-09 om 19.40.52

Bovenstaande fragmenten zijn afkomstig uit deze twee analyses van Tim Foster, een  startpunt voor nadere studie van de twee groepen:

We zien, bij nadere studie, dat deze tweede groep van 144.000 past in het profetische type van David (ook wel de ‘geliefde’ genoemd, gelijk als de bruid in het Hooglied van Salomo, type van de ‘bruid van Christus’: opgenomen trouwe gelovigen), die na bedreigd te zijn door Saul (type van de Antichrist) zich op aanraden van diens zoon Jonathan (type van de Heilige Geest) kort verbergt (zoals de bruidsgemeente in de opname door Jezus wordt verborgen), zich vervolgens opnieuw middels een convenant met Jonathan verenigt (zoals de bruid van opgenomen gelovigen met Jezus een eeuwig verbond sluit) en nadien geestelijk toegerust en fysiek gesterkt met een legermacht ten strijde trekt tegen Saul en consorten (zoals de 144.000 bruidsstrijders na geestelijk en fysiek te zijn toegerust na de opname worden uitgezonden als tegenkracht van de Antichrist en diens volgelingen).

In deze videoserie van L Lott hebben we in gezamenlijke Bijbelstudie deze tweede groep van 144.000 getuigen eveneens geïdentificeerd en onderbouwd.

 

Wat is de context van de 288.000 getuigen? Hoe kunnen we hen in de reeks eindtijdgebeurtenissen van na de opname plaatsen?

Voor een volledig beeld van de periode na de opname, download je hier een complete visuele gids van het boek Openbaring (Engelstalig) die je kan helpen het boek te begrijpen, de twee groepen van 144.000 in profetische tijd te plaatsen en met anderen over het boek in gesprek te gaan. Het is tevens een toegankelijk handboek over de eindtijd om uit te printen voor degenen van wie je verwacht dat ze na de opname zullen achterblijven.

Op blz 33-38 komen de identiteit en bediening van de eerste groep 144.000 Joodse getuigen uitgebreid aan bod. De tweede groep is in deze publicatie niet onderscheiden.

visual_guide_cover

Hoe is de verwarring over de eindtijdgetuigen ontstaan?

Behalve dat er relatief weinig gedegen onderwijs, theoretische studies en peer-reviews onder Christenen over dit thema worden gedeeld, hebben in omloop zijnde valse leerstellingen voor vertroebeling van het spreekwoordelijke water gezorgd en kans gekregen zich te wijd te verspreiden.

Valse eindtijddoctrine en onjuiste identificatie van de getuigen

Een groot gedeelte van de verwarring over de identiteit en uitwerking van de twee groepen van 144.000 is een gevolg van valse doctrines van de Jehova’s Getuigen die wereldwijd met veel marketingkracht naar buiten worden gebracht. De Jehova’s Getuigen beweren dat 144.000 een limiet zou zijn voor het aantal mensen dat met Christus in de hemel zal heersen en de eeuwigheid met God zal doorbrengen. Deze 144.000 hebben volgens de Jehova’s Getuigen de hemelse hoop. Mensen die niet naar hun leer wedergeboren zijn (tevens naar niet-Bijbelse maatstaven), zullen de aardse hoop genieten – een paradijs op aarde waar Christus en de 144.000 zullen heersen. We kunnen hierin duidelijk zien dat deze leer van de Jehova’s Getuigen een kastensysteem in het hiernamaals opzet, met daarin een heersende klasse (de 144.000, bestaande uit uitverkozen Jehova’s Getuigen) en mensen die door hen bestuurd zullen worden. De Bijbel onderwijst een dergelijke “twee klassen-doctrine” met kwalitatief onderscheid van Jehova’s Getuigen helemaal niet. Welk onderscheid de Bijbel wel maakt tussen trouwe gelovigen die worden opgenomen en varierende gezagsposities en beloningen zullen krijgen, mensen die pas na de opname tot geloof (terug-) komen en degenen die de tijd van beproeving zullen overleven, lees je in diverse artikelen op deze site alsook in de bovengenoemde ‘Visual Guide’.

Eindtijd- en verlossingsleer van de Jehova’s Getuigen Bijbels getoetst

De op dwaalleer beruste sekte* die wij tegenwoordig kennen als de Jehova’s Getuigen werd in 1870 in Pennsylvania (in de Verenigde Staten) door Charles Taze Russell opgericht als een Bijbelstudiegroep. Russell noemde zijn groep de “Millennial Dawn Bible Study”. Charles T. Russell schreef vervolgens een reeks boeken met de titel “The Millennial Dawn” (“Het dagen van het Millennium”), dat vóór zijn dood uit zes delen bestond en een groot gedeelte van de theologie bevatte die de Jehova’s Getuigen tegenwoordig aanhouden. Na de dood van Russell in 1916 schreef rechter J. F. Rutherford, Russells vriend en opvolger, het zevende en laatste deel van de “Millennial Dawn” reeks: “The Finished Mystery” (“Het voltooide mysterie”, 1917). Het “Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap” werd in 1886 opgericht en werd al snel het voertuig waarmee de “Millennial Dawn” beweging hun ideeën begon te verspreiden. Tot 1931 stond de groep bekend als de “Russellieten”. In dat jaar werd de groep, als gevolg van een splitsing binnen de organisatie, hernoemd tot “Jehova’s Getuigen“. De groep waarvan zij zich hadden afgesplitst kwam bekend te staan als de “Bijbelstudenten“.

Wat de Jehova’s Getuigen geloven

Wanneer we de doctrinaire posities op het gebied van onderwerpen als de Godheid van Jezus, verlossing, de Drie-eenheid, de Heilige Geest, de verzoening, enzovoorts eens goed onder de loep nemen, dan kunnen we zonder twijfel vaststellen dat zij over deze onderwerpen geen Bijbelse posities innemen.

    • Jehova’s Getuigen geloven bijvoorbeeld dat Jezus de Aartsengel Michaël is, het hoogste geschapen wezen. Dit is strijdig met een groot aantal Schriftteksten die duidelijk verkondigen dat Jezus God ‘in het vlees’ is en in autoriteit gelijkwaardig (Johannes 1:1,14; 8:58; 10:30).
    • Jehova’s Getuigen geloven tevens dat verlossing van de mens tot stand wordt gebracht door een combinatie van geloof, goede daden en gehoorzaamheid. Dit is strijdig met talrijke Schriftteksten die verkondigen dat verlossing alleen bij gratie en door middel van geloof tot stand wordt gebracht (Johannes 3:16; Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5).
    • Jehova’s Getuigen ontkennen de Drie-eenheid van God, Jezus en de Heilige Geest omdat zij geloven dat Jezus een geschapen wezen was en dat de Heilige Geest slechts de kracht van God is.
    • Jehova’s Getuigen wijzen het idee van de plaatsvervangende verzoening door Jezus’s offer aan het kruis af. In plaats daarvan geloven zij in een afkooptheorie die stelt dat de dood van Jezus een betaling van een afkoopsom was voor de zonde van Adam.

Ze vervormen niet alleen de identiteit van God en degraderen de Bijbel tot beneden hun persoonlijke interpretatie, maar beroven mensen bovenal van de enige weg tot redding van hun ziel middels geloof in Jezus Christus als Verlosser en Heer alleen (hier uitgebreid beschreven).

Hoe rechtvaardigen de Jehova’s Getuigen deze on-Bijbelse doctrines en dwaalleer?

(1) Ze beweren dat de kerk de Bijbel door de eeuwen heen heeft verdorven, en (2) ze hebben de Bijbel opnieuw vertaald in wat zij de “Nieuwe Wereld Vertaling” noemen. Het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap heeft kritieke teksten van de Bijbel deels geschrapt of zodanig veranderd, dat deze bij hun valse doctrines aansluiten, in plaats van hun doctrines te baseren op wat de Bijbel stelt (waarbij in het Nederlands de Statenvertaling uit 1618/19 als meest oorspronkelijk geldt en in het Engels de Authorized King James Version van 1611). Er zijn inmiddels al vele gemanipuleerde uitgaven van de “Nieuwe Wereld Vertaling” uitgebracht; de Jehova’s Getuigen vinden of worden gewezen op steeds meer Schriftteksten die hun NWT vertraling en doctrines tegenspreken en aldus zijn veranderd of verwijderd.

Ontmaskerd als sekte

Jehova’s Getuigen kunnen eenvoudig worden ontmaskerd als een sekte* die slechts losjes op de Bijbel is gebaseerd. Het Wachttorengenootschap baseert zijn leer en doctrines op de oorspronkelijke en uitgebreide leer van Charles Taze Russell, rechter Joseph Franklin Rutherford en hun volgelingen. Het Besturend Lichaam van het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap is het enige orgaan binnen de sekte die beweert het gezag te hebben om de Schriftteksten te interpreteren. Met andere woorden, wat het Besturend Lichaam over een passage uit de Schrift te zeggen heeft wordt als het laatste woord gezien. Onafhankelijk denken en Bijbelse toetsing van hun geschriften wordt sterk ontmoedigd. Dit staat lijnrecht tegenover de manier waarop de apostel Paulus Timoteüs (en ons) maant om ijverig te studeren om zo betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid. Deze aansporing, die in 2 Timoteüs 2:15 gevonden kan worden, is een duidelijke instructie van God aan elk van zijn individuele kinderen om, net als de Christenen in Berea, de Schriftteksten dagelijks te onderzoeken om te zien of de dingen die hen geleerd worden wel in overeenstemming zijn met wat God’s Woord over het betreffende onderwerp te zeggen heeft. God hanteert het beginsel van directe, persoonlijke aanspreekbaarheid en toerekeningsvatbaarheid naar inzicht en vermogen.

Fervente verkondiging

De Jehova’s Getuigen kunnen geprezen worden voor hun “evangelisatiewerk“ en velen ervaren oprechte warmte en naastenliefde in hun midden, zeker in de kennismakingsfase en zolang er geen kritische, Bijbelgoetste vragen worden gesteld of Bijbels gefundeerde kritiek wordt geuit. Er bestaat waarschijnlijk geen enkele religieuze groepering die hun boodschap groepsgewijs trouwer en standvastiger naar buiten wil brengen dan de Jehova’s Getuigen. Maar helaas staat deze boodschap vol verdraaiingen, bedrog en valse doctrines, niet alleen over de eindtijd en deelonderwerpen hierbinnen als de identiteit en uitwerking van groepen van 144.000 getuigen, maar – nog veel belangrijker – zelfs over de identiteit en autoriteit van Jezus als God (Johannes 10:30, Jesaja 9:6, Johannes 8:58 en 20:28) en enige Verlosser van de mens.

Johannes 14:6 SVV is onomstotelijk:

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Schermafbeelding 2018-10-15 om 12.12.16

 

Hier lees je aanvullende documentatie over de valse leerstellingen, valse profetiëen en occulte banden van de Jehova’s getuigen.

Moge God de ogen, oren en harten van de Jehova’s Getuigen openen voor de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus en de ware inhoud van God’s Woord en hen die de valse doctrines loslaten, helpen voorbereiden op hun ontmoeting met Jezus als enige Redder en Heer.

 

*definitie van een sekte volgens o.a. het Bijbelboek Handelingen 15:5

Sect (Gr. hairesis, usually rendered “heresy”, Acts 24:14 ; 1 Chronicles 11:19 ; Galatians 5:20 , etc.), meaning properly “a choice,” then “a chosen manner of life,” and then “a religious party,” as the “sect” of the Sadducees ( Acts 5:17 ), of the Pharisees ( 15:5 ), the Nazarenes, i.e., Christians ( 24:5 ). It afterward came to be used in a bad sense, of those holding pernicious error, divergent forms of belief ( 2 Peter 2: 1; Galatians 5:20 ).

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑