Vragen van en voor Moslims over geloof, redding en eindtijd

“Het Christendom en de Islam zijn de twee grootste wereldgodsdiensten, waarvan elk beweert de absolute waarheid te zijn, zoals die geopenbaard is door de ene, ware en levende God, die hemel en aarde geschapen heeft. Helaas weet het merendeel van de aanhangers van beide godsdiensten heel weinig van wat de ander gelooft.

Vele jaren heb ik het voorrecht gehad om vriendschappelijke gesprekken over het geloof te kunnen voeren met enkele van mijn moslimcollega’s, zowel in mijn vaderland Egypte als in de Verenigde Staten. Nooit ontaardden deze gesprekken in een verhitte woordenstrijd. Integendeel, ze werden altijd gekenmerkt door wederzijds respect. Deze gesprekken werden hoofdzakelijk gevoerd in de vorm van beleefde en discrete vragen. Eenzelfde beleefde toon kenmerkte altijd de antwoorden. Nooit voelde iemand zich gekwetst, ondanks het feit dat we openhartig spraken over de moeilijkheden die ieder had ten aanzien van het geloof van de ander. Door deze gesprekken heb ik de struikelblokken voor Moslims met betrekking tot het Christelijk geloof leren kennen. Dit werk is het resultaat ervan. Dankbaar ben ik voor al de vrienden met wie ik deze gesprekken heb gevoerd, en ik hoop dat dit boekje tot hulp mag zijn voor iedere oprechte zoeker naar de waarheid.”

Dit is het voorwoord van een boek van Anise Behnam geschreven voor Moslims vanuit een Bijbels perspectief om obstakels weg te nemen om tot redding door Jezus te komen.

“De Bijbel geeft ons goede voorbeelden hoe men mensen van een andere godsdienst moet benaderen. We moeten ze niet aanvallen of beledigen, maar eenvoudig het Goede Nieuws vertellen. Toen de apostel Paulus drie jaar in Efeze was, predikte hij de mensen het goede nieuws van de behoudenis, maar zonder het heidendom of de valse godin Diana (Artemis) van de Efeziërs aan te vallen. De ambtenaar die de orde in de stad moest bewaren, getuigde daarvan en was daardoor in staat de oproerige menigte, die tegen de prediking van Paulus was, tot rust te brengen. Dit staat beschreven in de Bijbel in het boek der Handelingen (19:37). Ook provoceerde Paulus niet in het openbaar de andere valse godsdiensten, noch in Klein-Azië (het huidige Turkije), noch in Europa, maar stelde altijd de waarheid voor en bad voor de redding van de mensen aan wie hij het Goede Nieuws van de behoudenis predikte.

Klik hier om het boek te downloaden

muslim-become-christian

Onderstaand vind je diverse overwegingen en vragen vanuit en over de Islam, algemene vragen, maar ook vragen en overdenkingen voor specifiek de eindtijd. Klik op de vraag om het onderliggende artikel te lezen.

  • Kan het onderhouden van de Vijf Zuilen van de Islam mij naar de hemel leiden? Zijn de vijf zuilen van de Islam de manier om gered te worden? We hebben Allah’s genade nodig. Maar hoe kan Allah zowel genadig als rechtvaardig zijn? De Koran draagt je op om je met dergelijke vragen tot de Bijbel te wenden (Soera 10:94). De Bijbel legt uit hoe Gods genade bij Zijn rechtvaardigheid past: “Daarom is voor hem [God] geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven.” (Injeel Sharif, Romeinen 3:20-22)
  • Ik ben een Moslim, waarom zou ik moeten overwegen om een Christen te worden?  Het meest interessante aspect van de relatie tussen de Islam en het Christendom is wellicht wat de Koran over Jezus te zeggen heeft. De Koran zegt dat Allah Jezus stuurde en Hem met de Heilige Geest versterkte (Soera 2:87), dat Allah Jezus verhief (Soera 2:253), dat Jezus rechtvaardig en zondeloos was (Soera 3:46; 6:85; 19:19), dat Jezus uit de dood werd opgewekt (Soera 19:33-34), dat Allah Jezus gebood om een religie in te stellen (Soera 42:13) en dat Jezus naar de hemel steeg (Soera 4:157-158). Daarom zouden trouwe Moslims ervoor moeten zorgen dat zij vertrouwd zijn met de leer van Jezus en deze gehoorzamen (Soera 3:48-49; 5:46).
  •  Waarom moest Jezus sterven? Volgens de Koran beweerde Isa: “’Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt.’ Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.” (Marjam 19:33-34) Sinds het leven van Isa hebben al veel mensen Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit het graf in twijfel getrokken. Waarom zou Allah vereisen dat Isa, de perfecte mens, moest sterven? De Koran zegt dat je met dergelijke vragen naar de Bijbel moet gaan (Soera 10:94). De Bijbel legt uit dat Isa, die Jezus Christus wordt genoemd, voor onze zonden stierf: “Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat” (1 Korintiërs 15:3-4). Het bewijsmateriaal bevestigt dat het bloed van de zondeloze Jezus aan een kruis werd vergeten en dat Hij toen stierf. De Bijbel legt uit waarom Isa’s dood en opstanding de enige toegang tot de hemel verschaffen.
  • Bevestigen de Koran en Mohammed de Bijbel of wijzen ze de Bijbel af? Moet een Moslim de Bijbel lezen?  In de Koran gebiedt Mohammed moslims om de Bijbel te lezen. Wie of wat is jouw gids? Als hadiths of imams het niet eens zijn met de Koran, wie geloof je dan? Het is zeer waarschijnlijk dat de Koran jouw hoogste gezag is. Geeft de Koran jou, als moslim, toestemming om van de Bijbel te leren? “Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was” (Soera 5:44a).“En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden” (Soera 5:46). “Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil [het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad] geopenbaard” (Soera 3:3). “En behoor niet tot degenen, die de tekenen van Allah verloochenen, anders zult gij tot de verliezers behoren” (Soera 10:95). Als jij een moslim bent, dan heb je geen excuus om de Bijbel niet te lezen. De Koran gebiedt dit en prijst de Bijbel. Waarom begin je hier vandaag niet mee? Begin eens met het Evangelie van Lucas dat het verhaal over Isa vertelt. Alleen hij kan jou het paradijs verzekeren.
Vragen voor degenen die Jezus’ redding zoeken

 

“En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart … Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting” (Jeremia 29:13, 11). 

Bron naast genoemde: Marc Verhoeven

download

 

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑