Invloedrijke, niet Bijbelse eindtijdbronnen | ‘Left Behind’ films | Accuraat of niet?

Een aantal jaar geleden is in de Nederlandse bioscopen een tweetal video’s vertoond onder de titel “Left Behind”. Ze zijn gebaseerd op de gelijkname wereldwijde bestseller boekenreeks van Tim LaHaye en Jerry Jenkins. Waar de boekenreeks extreem populair werd, leek de eerste film niet hetzelfde succes te zullen genieten, alhoewel hij op dat moment de duurste “Christelijke film” ooit was.

De eerste film bracht de pre-tribulationele opname positie, de correcte Bijbelse positie. Ook zijn er in de goed geacteerde productie geen profaniteiten of obsceniteiten te vinden en zijn de visuele effecten indrukwekkend te noemen. Tot zover de positieve weging. Alhoewel de makers gemeend moeten hebben dat deze profetisch fictieve films een nuttig instrument zijn om mensen voor Christus te winnen en helpen voorbereiden op de opname, zijn er echter tevens bedenkingen:

Door deze film te zien zou je de indruk kunnen krijgen dat er bijzonder veel geredde mensen zijn in de wereld die geestelijk voorbereid zijn en wachten op zijn komst, terwijl onze Heer ons leerde: “de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14). We weten dat de bruidsgemeente een apart gezet gedeelte van de gehele kerk is, de kerk die ook na de opname verder bijeengebracht zal worden, welke eerder als uitvloeisel dan als hoofdmoot moet worden gezien. Er wordt in de films echter nauwelijks aandacht besteed aan de kwalificaties die de Bijbel geeft om te worden opgenomen en bovendien onjuiste informatie en instructies verstrekt wat de grote omvang van de bruidsgemeente mede verklaart.

Ook observeren we een discrepantie in de film met de Bijbel dat waar de film benadrukt dat bij de opname alle (ongeboren) baby’s en jonge kinderen van de aarde zullen worden opgenomen (dus met inbegrip van kinderen van niet geredde mensen), zwak begaafden (zij die hun geloof niet op de Heer kunnen stellen) echter buiten beschouwing worden gelaten terwijl zij wel zullen worden opgenomen en de onderscheidende leeftijd van toerekeningsvatbaarheid tevens te laag wordt ingeschaald.

Hier lees je meer over kinderen beneden de leeftijd van toerekeningsvatbaarheid alsook zwak begaafden die deel maken van de bruidsgemeente die wordt opgenomen.

Een zwaarwegend kritiekpunt is dat deze eerste film het Evangelie (redding van de straf van onze zonden door aanvaarding van Jezus offer aan het kruis, ook ‘de heilbrengende boodschap’ genoemd) van de Bijbel achterwege laat en het gewicht van profetie in het algemeen en eindtijdprofetie in het bijzonder geen recht doet. Wat het nalaten van het Evangelie bereft: De naam van Jezus wordt in de film zelfs maar 3 maal genoemd. Wanneer mensen bidden om gered te worden is dat in de vage, algemene termen (“U moet in God geloven”). Het kruis (Christus’ plaatsvervangende dood) wordt niet genoemd, geen leeg graf dus opstanding, geen benadrukking van de zondigheid van de mens, geen heldere uiteenzetting van de verlossing, geen onderscheid tussen instructies betreffende redding en opname.  Elk religieus persoon die “gelooft in God” zal waarschijnlijk denken dat hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bijbels ten onrechte.

Hier lees je, als je je verlossing nog niet hebt ontvangen en je vertrouwen nog niet op Jezus hebt gesteld, hoe je dit doet.

Hier lees je, in tegenstelling tot de onjuiste en onvolledige informatie en instructies in de films, wat Jezus ons direct informeert en instrueert te doen ter voorbereiding op onze ontmoeting met hem en hoe we anderen hierbij kunnen helpen.

In de ‘Left Behind’ boekenreeks is voorts een Katholieke paus beschreven die opgenomen wordt, samen met andere Katholieken. Dit is bijzonder verwarrend. Alhoewel er zich geredde Christenen bevinden binnen de Katholieke kerk, kunnen mensen te onrechte denken dat het evangelie, dat gepredikt wordt door hun geestelijk leiders vanuit de Rooms Katholieke liturgie, hetzelfde evangelie is als dat van de Bijbel, terwijl zij juist lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook de theologische eindtijd opvattingen binnen het Katholicisme en het Christendom verschillen fundamenteel.

Hier lees je meer over waarom het Rooms Katholicisme tegengesteld is aan het Bijbels Christendom. Ook worden veel verwante vragen van en over Katholieken beantwoord.

Over “Left Behind II-Tribulation Force”, de tweede film in de reeks.

Waar in de eerste film de naam van Jezus nauwelijks werd genoemd, werd in de tweede film de naam van Jezus zijn rechtmatige plaats gegeven. In de eerste film werd het Evangelie eruit gelaten, maar in de tweede film werd de evangelieboodschap herhaaldelijk gegeven, met vele gepaste verzen uit de Bijbel. Ook de zondige toestand van mensen voor God werd in bepaalde mate uitgelegd. De sterke overschatting van het aantal ware Christenen op aarde zoals in de eerste film is in het tweede deel gehandhaafd.

Left Behind III wordt hier niet behandeld. Hier lees je algemene, seculiere informatie over deze film.

Aanvullende bronnen:

  • George Zeller, Marc Verhoeven
  • “Tim & Beverly LaHaye – Algemene leringen/Activiteiten kritisch beschouwd” : DOC  of  PDF

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑