We bevinden ons vlak voor de opname | Openbaring 4:1 | Informeer jezelf, tref voorbereidingen en ondersteun anderen!

In Openbaring 3:11-22 worden gelovigen aangemoedigd en bevestigd dat de opname nabij is en dat we stand moeten houden in ons geloof en hoop op Jezus’ spoedige komst alsook invulling blijven geven aan onze wereldse taken, rollen en verantwoordelijkheden.

Gelovigen hebben, op dit profetisch markeerpunt in de Bijbel aangekomen, de geloofsbrieven van de Heer aan de zeven gemeenten in de eerdere hoofdstukken van Openbaring gelezen en zo goed mogelijk door vertaald, God’s elders in de Schrift gegeven informatie en instructies ter harte genomen en richten zich primair en vol hoop op zijn spoedige komst voor de opname van zijn bruidsgemeente.

Deze gids, getiteld: ‘Be Ye Ready’, helpt je bij je geestelijke voorbereiding en is tevens gericht op degenen van wie we verwachten dat ze de tijd van beproeving na de opname zullen moeten doorstaan. Klik hier om deze te downloaden, printen en achter te laten voor hen die ons na de opname zullen volgen.

byr

Bewust van de beperkt resterende tijd, benutten we deze zo goed mogelijk, ronden we onze geestelijke voorbereiding richting onze ontmoeting met de Heer in de opname af, voorzien we in (gebeds-)ondersteuning van elkaar en activeren we elkaar richting ‘liefde en goede werken’ zoals beschreven in Hebreeën 10:23-25.

23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); 24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.

We bereiden tevens onze plaatsen waar we wonen, leven en werken zo goed mogelijk voor op hetgeen volgt na ons vertrek en zijn voorzienig richting onze naasten die naar verwachting zullen achterblijven. In deze blog lees je over welke voorzieningen je voor hen kunt treffen om hun uitgangspositie voor de moeilijke tijd die komen gaat te versterken en hoe je hen kunt helpen focussen op hun redding en relatie met de Heer. Middels dit Engelstalige format wordt je ondersteund bij het opstellen van een persoonlijke afscheidsbrief voor je naasten met gerichte informatie en instructies.

We bevinden ons, in de chronologie van de Schrift, op het moment van schrijven voorafgaand aan het vierde boek in Openbaring.

Openbaring 4:1 | De opname

In Openbaring 4:1 wordt de opname van de bruidsgemeente beschreven. ‘Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.’ We verwachten dat deze oproep tot opname dit jaar (2017) plaatsheeft. Hierover lees je in dit profetisch eindtijdoverzicht meer.

Wat na de opname volgt, is een periode van allereerst God’s oordeel over achtergebleven lauwwarme, ongehoorzame en niet dienstbare gelovigen alsook over ongelovigen en beproeving van de velen onder hen die tot God (terug-)keren. Nadien volgt een periode van God’s wraak (zware beproevingen, verdrukking, en vervolging) tegen een wereld die Hem en zijn offer van redding nadrukkelijk verwerpt. De eindtijdprofetieën die hierin inzicht geven, worden in elders op deze site, zoals hier, uitgebreid thematisch beschreven en van printbare bijlagen voorzien.

We staan op het moment van schrijven aan de vooravond van deze periode van beproeving en verdrukking en herkennen de door de Bijbel geïnstrueerde verwijzingen naar en tekenen van de laatste dagen voorafgaand aan de opname.

Tekenen van de laatste dagen

Jezus zei dat de laatste dagen zouden worden voorafgegaan door verschillende dingen: er zullen vele valse christussen en profeten komen die veel mensen zullen misleiden, we zullen horen van “oorlogen en geruchten van oorlogen”, en er zal een toename plaatshebben in het aantal “hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen vormen slechts een begin van de “weeën”, de belasting en beproevingen die nog gaan komen, zoals beschreven in Mattheüs 24:5-8). Het nieuws staat vandaag de dag bol van valse godsdiensten, oorlogen en natuurrampen. We weten dat de gebeurtenissen die tijdens de verdrukking zullen plaatshebben alles zullen omvatten wat Jezus heeft voorspeld (Openbaring 6:1-8); de huidige gebeurtenissen zijn een voorbode en voorstadium van nog grotere, naderende problemen na de opname van de bruidsgemeente.

Hier lees je alle (Schrift-) verwijzingen die onderbouwen dat we de voorzegde laatste generatie zijn.

Paulus waarschuwde ons eveneens dat de laatste dagen een duidelijke toename van valse leer met zich zouden meebrengen. “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (1 Timoteüs 4:1). De laatste dagen worden beschreven als “zware tijden” vanwege het steeds kwaadaardiger karakter van de mens en vanwege mensen die actief “tegen de waarheid ingaan” (2 Timotheüs 3:1-9; zie ook 2 Thessalonicenzen 2:3). De lijst eigenschappen die mensen zullen hebben in de laatste dagen – liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God, met een schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenend (2 Timotheüs 3:1-2) – lijkt ons huidige tijdperk heel goed te beschrijven.

Kan er twijfel bestaan over de vraag of de profetieën aangaande afvalligheid al zijn vervuld? Onze 21e-eeuwse wereld heeft het moreel relativisme omarmd, een filosofie die zelfs de kerk heeft besmet. Er zijn bijvoorbeeld veel gemeenten die er moeite mee hebben om het huwelijk te definiëren als een verbond tussen een enkele man en een enkele vrouw, en veel religieuze leiders spreken tegenwoordig openlijk hun steun uit voor homoseksualiteit. De Bijbel is ondergeschikt geworden aan de zoektocht van de moderne kerk naar een “waarheid” die mensen beter aanspreekt. We leven in geestelijke zin daadwerkelijk in “zware tijden”.

Kerkelijke radiostilte

In weinig kerken wordt bovendien over de huidige profetische tijd gesproken; ook heerst er brede scepsis, spot en weerstand t.a.v. de op handen zijnde opname, dus vele gelovigen die zich afwachtend van het geestelijk leiderschap in dergelijke gemeenten opstellen, blijven verstoken van broodnodige informatie, instructies en urgentie om zich geestelijk voor te bereiden. Hier lees je over achtergronden en verklaringen van dit verschijnsel van geestelijke ‘radiostilte’ in veel geïnstitutionaliseerde kerken.

Het resultaat is een neerwaartse gang richting toenemende rebellie tegen de Heer en een gestage afvalligheid van en openlijke weerstand tegen zijn leer.

Rebellie tegen de Heer | Zal hij geloof vinden?

Zie wat de Heer Jezus zegt over hoe de geestelijke toestand op aarde zal zijn op het tijdstip dat Hij wederkomt (in de opname vóór de verdrukking): “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8). Zal u, gelovige, opstaan en tot Heer Jezus naderen, en zult u getrouw gevonden worden wanneer Hij plots wederkomt in de opname? Ik zie vandaag een opvallende trend bij de zogenaamde “profetie”-experten. In plaats van het Woord Gods te nemen voor wat het zegt in de Bijbelse profetie, is er een nieuwe trend opgekomen die zegt: laat ons kijken naar de gebeurtenissen in de wereld en laten we de bijbelse profetie daaromheen verklaren.

Izebels | 1 Timotheus 3:2

Een andere, verontrustende trend in deze laatste dagen is dat er allerlei soorten vrouwelijke Izebels zijn: zelf-uitgeroepen of zelfs door kerkelijke instituten bevestigde vrouwelijk leiders, voorgangers, leraressen en cultische leidsters die in een geformaliseerde positie geestelijk gezag voeren over volwassen mannen in een gemeente. God heeft geen vrouwen geroepen om opziener te zijn in de kerk.

1 Tim 3:1 Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. 2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; 3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. 4 Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; 5 (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?) 6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. 7 En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels.

Dit betekent nadrukkelijk niet dat God vrouwen geen leidende en dienstbare rollen en toerustingen biedt in sociale, kerkelijke en maatschappelijke verbanden.  Integendeel. In aanwezigheid van geschikte mannelijke evenknieën is het vrouwen echter verboden de formele gezagsrol van bisschop/opziener op zich te nemen.

Geopolitieke tekenen | Internationalisering ter voorbereiding op een wereldregering en uniforme religie onder het mom van wereldwijd ‘broederschap’ en het opgeven van religieuze verschillen.

De vorming van de Europese unie – en het feit dat we een herenigd Duitsland hebben – is interessant in het licht van de Bijbelse profetieën. De “tien tenen”, welke deel uitmaken van de wereldorde na de opname, uit Daniël 2:42 en de beesten met tien horens uit Daniël 7:20 en Openbaring 13:1 zijn verwijzingen naar een “opgewekt” Romeins Rijk dat de macht zal hebben vóór de wederkomst van Christus. Hoewel de exacte politieke structuur nog moet worden gevormd, kunnen we al zien hoe de puzzelstukken op hun plaats zullen vallen.

Israel als profetische klok

In 1948 werd Israël erkend als een soevereine staat, een zeer betekenisvolle gebeurtenis voor de Bijbelstudent. God beloofde Abram dat zijn nageslacht Kanaän als een “eeuwig bezit” zou krijgen (Genesis 17:8) en Ezechiël profeteerde over een lichamelijke en geestelijke opwekking van Israël (Ezechiël 37). Het bestaan van Israël als een volk in zijn eigen land is belangrijk in het licht van de eindtijd-profetieën, vanwege Israëls prominente rol in de eschatologie (leer over het einde der tijden) (Daniël 10:14; 11:41; Openbaring 11:8).

Hier zie je de profetische ontwikkelingen t.a.v. Israel in de vorm van infographics samengevat om te downloaden:

  1. de geopolitieke conflicten
  2. de onophoudelijke aandacht van God voor Israel
  3. de Vijgenboom Profetie

Hoewel we geen Bijbels bewijs hebben dat de hierboven vermelde zaken de vervulling zijn van specifieke eindtijd-profetieën, kunnen we wel zien dat veel van deze gebeurtenissen lijken op wat er in de Bijbel beschreven wordt.

Hoe dan ook, we zijn opgedragen om op deze tekenen te letten en waakzaam te blijven. “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36).

Astronomische tekenen | Kijk omhoog!

Lukas 21:28 SVV Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

In de hemelse gewesten tekent zich de nabijheid van onze verlossing op glorieuze en door de vijand onvervormbare wijze af. Deze uiteenlopende astronomische tekenen (niet te verwarren met de vervorming ‘astrologie’) worden bevestigd in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Opvallend is de synchroniciteit tussen de astronomische tekenen die de wijzen uit het oosten ten tijd van hun zoektocht naar Jezus destijds zagen en volgden en degenen die wij afgelopen twee jaar hebben kunnen waarnemen. Hier zie je deze opgetekend en vergeleken. Hier kun je een exemplaar downloaden welke je kunt inzoomen.

Schermafbeelding 2017-08-11 om 15.19.57

 

 

unnamed (1)

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑