Rooms Katholicisme | Bijbels of juist niet? | De hoer van Openbaring 17

Kijk op en positionering van de Bijbel

Een belangrijk verschil tussen (Rooms) Katholieken en Bijbels Christenen is hun kijk op de Bijbel en hoe ze zich tot de Bijbel verhouden. Katholieken plaatsen de Bijbel op hetzelfde gezagsniveau als de kerk en tradities en in het geval van strijdigheid is het woord van de paus (en de pauselijke encyclieken) leidend. Christenen beschouwen de Bijbel daarentegen als hoogste gezag boven hun geloof en gebruiken, als leidraad boven alle kerkelijke leiding, doctrines, onderwijs, gebruiken en tradities en evenzo gezaghebbend in het persoonlijk en maatschappelijk leven.

Zoals God in de Bijbel (ook de Schrift of het Woord genoemd) liet optekenen, interpreteert de Bijbel zichzelf en is de Bijbel niet onderhavig aan menselijke wegingen of interpretaties. De sleutelvraag is: wat zegt de Bijbel over zichzelf? 2 Timotheüs 3:16-17 vertelt ons: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” De Schrift is, op zichzelf staand, voldoende voor de Christen om volledig te zijn uitgerust voor elke goede daad. Deze tekst vertelt ons dat de Schrift niet “alleen maar het begin” is, of “alleen de basis vormt” of “het fundament is van een vollediger kerktraditie”. Integendeel: de Schrift is perfect en volkomen voldoende voor alle aspecten van het Christelijke leven. De Schrift kan ons onderwijzen, ons terechtwijzen, ons corrigeren, ons opvoeden en ons uitrusten voor en in alle situaties.

Verschillende weging van tradities

Het is niet zo dat Bijbelse Christenen de waarde van kerkelijke tradities ontkennen. In plaats daarvan stellen Christenen dat een kerkelijke traditie op de duidelijke leer van de Schrift gebaseerd moet zijn en in volledige overeenstemming met de Schrift moet zijn. Als voormalig Katholiek en inmiddels bekeerd Christen moedig ik je aan: bestudeer het Woord van God voor jezelf. In God’s Woord zul je zijn beschrijving van en zijn bedoeling voor zijn kerk vinden. 2 Timotheüs 2:15 verkondigt: “Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.”

Benaderbaarheid van God

Een volgend groot verschil tussen Katholieken en Bijbels Christenen is het begrip van de manier waarop mensen God kunnen benaderen. Katholieken hebben de neiging om God door middel van tussenpersonen te benaderen, zoals een dominee, Maria of zogeheten ‘heiligen’. Christenen benaderen God rechtstreeks en bieden hun gebeden aan niemand anders aan dan aan God zelf. De Bijbel stelt dat we zelf zonder schroom de troon van God kunnen benaderen, de troon van barmhartigheid en genade (Hebreeën 4:16). De Bijbel is perfect helder over het feit dat God wil dat we direct tot hem bidden, met hem communiceren en hem vragen om in onze behoeften te voorzien (Filippenzen 4:6; Mattheüs 7:7-8; 1 Johannes 5:14-15). We hebben geen tussenpersonen of bemiddelaars nodig, omdat Jezus Christus onze enige bemiddelaar is (1 Timotheüs 2:5) en omdat zowel Jezus als de Heilige Geest reeds voor ons bemiddelen (Romeinen 8:26-27; Hebreeën 7:25).

God houdt enorm van Katholieken en heeft ons allen in Jezus een open deur gegeven, waardoor we rechtstreeks met hem kunnen communiceren en een relatie met hem kunnen opbouwen. Dit laatste kan onmogelijk middels een tussenpersoon.

Visie op verlossing 

Het meest cruciale verschil tussen Katholieken en Bijbels Christenen gaat over onze verlossing. Katholieken zien de verlossing bijna volledig als een proces, terwijl Christenen geloven dat de verlossing een voltooide status én een proces is. Katholieken zien zichzelf als “mensen die gered worden”, terwijl Christenen zichzelf zien als mensen “die reeds gered zijn”. 1 Korinthiërs 1:2 vertelt ons het volgende: “…aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd …”. De woorden “geheiligd” en “heilig” hebben hetzelfde Griekse stamwoord. Dit vers verkondigt dat Christenen zowel geheiligd zijn en opgeroepen zijn om geheiligd te worden. De Bijbel schildert onze redding af als een geschenk dat wordt ontvangen op het moment waarop een mens zijn vertrouwen in Jezus Christus plaatst als zijn verlosser (Johannes 3:16).

Wanneer iemand Christus als zijn of haar verlosser aanvaard, dan is hij of zij gerechtvaardigd (of vrijgesproken – Romeinen 5:9), vrijgekocht (verlost van de slavernij van de zonde – 1 Petrus 1:18), verzoend (vrede met God is bereikt– Romeinen 5:1), geheiligd (voor Gods doeleinden apart gezet – 1 Korinthiërs 6:11), en wedergeboren als een nieuwe schepping (1 Petrus 1:23; 2 Korinthiërs 5:17). Elk van deze zaken is een volbracht feit dat op het moment van de verlossing volledig wordt ontvangen. Christenen worden vervolgens opgeroepen hun levens innerlijk en praktisch op een aan de Bijbel gehoorzame manier te leiden (geroepen om heilig te zijn) die positioneel gezien reeds bereikt is (geheiligd).

Het Katholieke standpunt stelt daarentegen dat verlossing door geloof wordt ontvangen, maar vervolgens “in stand moet worden gehouden” door goede daden en deelname aan de Sacramenten. Bijbelse Christenen erkennen zeker het belang van goede daden en het feit dat Christus ons heeft opgeroepen om de sacramenten in acht te houden waarmee wij Hem herinneren en aan Hem gehoorzaam zijn. Het verschil is dat Bijbels Christenen deze zaken zien als een gevolg van de verlossing, en niet als een vereiste voor de verlossing, of als een manier waarop we verlost kunnen worden. De verlossing is een voltooide handeling, betaald door het verzoenende offer van Jezus Christus alleen (1 Johannes 2:2). God biedt ons deze verlossing en de zekerheid over onze verlossing omdat de offergave van Jezus volledig, compleet en perfect voldoende was. Als wij Gods waardevolle geschenk van de verlossing aanvaarden, dan kunnen we weten dat we gered zijn. 1 Johannes 5:13 zegt: “Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.”

Jezus’ offergave

Vanwege het grootse offer van Christus kunnen wij weten dat we eeuwig leven hebben. We kunnen ervan verzekerd zijn dat we van de hel gered zijn. Het offer van Christus hoeft niet opnieuw opgeofferd te worden en hoeft niet opnieuw aangeboden te worden. Hebreeën 7:27 zegt: “Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters, elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen en daarna voor die van het volk, want dit heeft Hij eens en voorgoed gedaan, toen Hij zichzelf offerde.” Hebreeën 10:10 verkondigt: “…zijn wij geheiligd, eens en voorgoed, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.” 1 Petrus 3:18 stelt: “Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen…”. De offergave die Jezus voor eens en altijd voor ons heeft gebracht was absoluut en perfect voldoende. Jezus zei aan het kruis: “Het is volbracht” (Johannes 19:30). De verzoenende offergave van Jezus betaalde de volledige prijs voor al onze zonden (1 Johannes 2:2). Het gevolg hiervan is dat al onze zonden vergeven zijn en dat ons een eeuwig leven in de hemel wordt beloofd op het moment dat wij het geschenk aanvaarden dat God ons aanbiedt – onze redding door middel van Jezus Christus (Johannes 3:16).

Verlang je naar een “zo grote redding” (Hebreeën 2:3) en heb je deze nog niet verkregen?

Als dat zo is, dan hoef je dit geschenk alleen nog maar te ontvangen (Johannes 1:12), en wel door te geloven in Jezus als redder en heer (Romeinen 5:1). God houdt van ons en biedt ons onze verlossing aan als een geschenk (Johannes 3:16). Als we zijn genade in geloof ontvangen, dan hebben we onze redding als een eeuwig bezit in handen (Efeziërs 2:8-9). En wanneer we gered zijn, kan niemand ons van zijn liefde en ons eeuwig leven met hem afzonderen (Romeinen 8:38-39). Niets kan ons uit zijn hand roven (Johannes 10:28-29). Als je naar deze verlossing verlangt, als je ernaar verlangt dat al je zonden vergeven worden, als je verlangt naar zekerheid over je redding, als je verlangt naar een rechtstreekse toegang tot de God die van je houdt: ontvang dit geschenk dan en het zal van jou zijn. Dit is de verlossing die Jezus voor ons mogelijk maakte toen hij stierf aan het kruis. Dit is de verlossing die God ons als een geschenk aanbiedt.

 

u-g-Q19MMIQ0

 

Nadere overwegingen, kritische beschouwingen, vragen van en voor Katholieken

Klik op de vraag/titel om het onderliggende artikel te lezen.

Kan een goed Rooms Katholiek gered zijn?

“Ieder persoon die het evangelie gelooft, namelijk de “kracht Gods tot zaligheid [van] een ieder, die gelooft” (Romeinen 1:16), is gered, of hij nu een katholiek genoemd wordt, of baptist, enz. Maar als een Rooms-katholiek “oprecht gelooft in de Heer Jezus Christus”, zoals u het zegt, dan zal hij moeten beseffen dat hij zich in een groot conflict bevindt met de doctrines en praktijken van zijn Roomse kerk. HET IS LOGISCH ONMOGELIJK VOOR EEN ROOMS KATHOLIEK OM ECHT HET EVANGELIE VAN REDDING TE GELOVEN EN TEGELIJK DE DOGMA’S TE GELOVEN VAN HET KATHOLICISME.”

Eindtijd specifiek: Rome en de hoer van Openbaring 17 alsook De Grote Hoer Babylon en het Beest

“In feite was het in de 16de eeuw voor dissidenten zo gewoon Rome te labellen als de hoer van Openbaring 17 dat in 1516 paus Leo X een pauselijke bul uitvaardigde die predikers verbood in hun preken te raken aan het onderwerp van de antichrist (M’Crie, Reformation in Italy, p. 20)! Deze situatie bleef voortbestaan onder protestanten en baptisten doorheen de 19de en 20ste eeuw.”

Rooms Katholicisme: Christelijk of Heidens?

“Het katholicisme leert dat Christus God is, maar niettegenstaande geloven zij niet dat Christus’ dood de volle boete droeg voor de zonde. Dit wil zeggen: zij geloven dat zij, die zich kwalificeren voor de hemel, ook nog een tijd in het vagevuur zullen moeten doorbrengen, om te boeten voor de zonden (vergelijk hier echter Johannes 19:30; Hebreeën 10:10-12).” “Katholieken leren dat een persoon wordt gered door de Rooms-katholieke kerk en haar sacramenten, in het bijzonder door de doop. Zij geloven niet dat redding kan verkregen worden door genade door geloof in Christus alleen, maar dat de doop essentieel is voor de redding. Katholieken geloven dat niemand buiten de Katholieke kerk kan gered worden (Unum Sanctum) 10 (vergelijk echter Johannes 5:24; Efeziërs 2:8,9; Galaten 2:21; Romeinen 3:22, 23). “

Wie is de Katholieke Jezus?

“De Rooms-katholieke kerk aanbidt ‘Jezus’, maar hij is niet de Jezus van de Bijbel. De Rooms Katholieke Jezus is de hostie1 -Jezus die herhaaldelijk geofferd wordt op Roomse altaren.” Jezus Christus, de Heer van de heerlijkheid, is niet een stukje brood! Hij wordt niet gecreëerd door de gebeden van een Roomse priester. Hij is niet zo zwak dat Hij moet gered worden uit een brandend gebouw. Zijn offer werd eens en voor altijd gebracht en kan niet herhaald worden.

De leugens van de Paus

“De Rooms-katholieke kerk werd gesticht op een piramide van leugens in de vroege eeuwen na de apostelen, en deze leugens zijn enkel in aantal gegroeid doorheen de eeuwen. Wat is de Rooms-katholieke kerk? De katholieke kerk is een agglomeraat van leugens, ketterijen, afvalligheden en godslasteringen, verborgen onder een fineerlaagje van bijbelse terminologie en een uitwendige schijn van godsvrucht.”

Rome en Islam

“Voor het grootste deel van zijn pontificaat heeft paus Franciscus de Islam gepromoot. In plaats van mensen te waarschuwen tegen de woeste aanvallen van moslims over de hele wereld, liet Franciscus de islamitische vervolging van Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse mensen onbeantwoord. Paus Franciscus’ uitreiken naar de Islam is een toepassing van de Rooms-katholieke leer van het Rooms-katholieke Tweede Vaticaans Concilie (Vaticanum II).”

Zijn Katholieke geloofsovertuigingen en gebruiken Bijbels?

Is het Katholicisme een valse religie? Zijn Katholieken gered?

Wat is de oorsprong van de Katholieke kerk?

Wat is het Katholieke sacrament van de Heilige Eucharistie? Wat is de Katholieke definitie van de viering van de Heilige Eucharistie?

Wat betekent ‘sola scriptura’?

Wat zijn de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken? Horen de Apocriefe/Deuterocanonieke boeken in de Bijbel thuis?

Wat zegt de Bijbel over de maagd Maria?

Is het aanbidden van heiligen / Maria Bijbels?

Wat is de onbevlekte ontvangenis?

Wat is transsubstantiatie / wezensverandering?

Is apostolische opvolging Bijbels?

Wat zegt de Bijbel over kinderdoop / zuigelingendoop?

Is de altijddurende maagdelijkheid van Maria Bijbels?

Wat zijn aflaten en volle aflaten en is dit een Bijbels concept?

Wat zegt de Bijbel over de paus / het pausdom?

Wat was de Protestantse Reformatie / Hervorming?

Wat zegt de Bijbel over het vagevuur? Zullen gelovigen na de dood in het vagevuur gezuiverd worden?

Zijn de zeven Katholieke sacramenten Bijbels?

Is pauselijke onfeilbaarheid Bijbels?

Is het priesterschap van alle gelovigen Bijbels?

Wat is de betekenis van het kruisteken? Moeten Christenen het kruisteken slaan?

Is de Paus de vicaris van Christus?

Zijn Mariaverschijningen, zoals Onze-Lieve-Vrouw van Fátima, echte boodschappen van God?

Wat is de Maria-Tenhemelopneming?

Moet de Katholieke traditie een gelijkwaardig of groter gezag hebben dan de Bijbel?

Katholiek versus Protestant – waarom bestaat er zo veel vijandigheid?

Wat zijn Christelijke heiligen volgens de Bijbel?

Wat zegt de Bijbel over het opbiechten van zonden aan een priester?

Wat is het verschil tussen Katholieken en Protestanten?

Spreekt de Bijbel over doodzonden en dagelijkse zonden?

Wat is de betekenis van de vastentijd?

Wat is Aswoensdag?

Is het bidden van de rozenkrans in overeenstemming met de Schrift?

Wat was de oorspronkelijke kerk / eerste kerk? Is de oorspronkelijke kerk / eerste kerk de ware kerk?

Was Sint Petrus de eerste Paus?

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑