Opmars naar het ‘merkteken van het beest’ | Van Coronavirus tot DNA corruptie

Video toelichting op dit artikel

Schermafbeelding 2020-03-28 om 17.46.12

Vanuit de Bijbel herkennen we de huidige Corona-crisis als een kopstuk van de reeks voorzegde veroordelingen die God weldra over de wereld zal uitstorten om mensen die zijn gratie en genade afwijzen of hem ontrouw zijn wakker te schudden en tot hem te laten terugkeren. De mondiale gezondheidscrisis en stapsgewijze, maatschappelijke ingrepen die mensen van hun vrijheden en zelfbeschikking ontdoen, staan niet op zichzelf noch zijn ze van tijdelijke aard, hoewel door gezaghebbenden als zodanig gepresenteerd. Ze zijn, behalve door de Bijbel voorzegd, zorgvuldig gepland en gesimuleerd en worden uitgerold volgens een gedocumenteerd stappenplan.

Het zogeheten ‘merkteken van het beest’ is van de reeks veroordelingen een sluitstuk, de laatste gelegenheid voor mensen zich te bekeren en God om verlossing te vragen en hun leven in zijn handen te leggen. Voordat dit merkteken echter wordt aangeboden, zullen diverse profetische gebeurtenissen zich voltrekken, waaronder de spoedige opname van trouwe gelovigen. De huidige tijd hieraan voorafgaand is de laatste mogelijkheid om van de gehele reeks van veroordelingen te worden vrijgesteld en komt daarom in dit artikel het eerst aan bod. 

Vrijstelling 

De opname is een gebeurtenis voorzegd in de Bijbel waarbij degenen die God om redding hebben gevraagd en hem in hun dagelijkse leven volgen  – samen met kinderen en zwak begaafden die geestelijk nog niet toerekenbaar zijn  – in een oogwenk door hem van de aarde worden weggenomen, naar de hemel verplaatst en vrijgesteld van de reeks veroordelingen nadien. Hier op de site lees je waarom we de eerste opname spoedig verwachten.

Als je God bij het lezen van deze tekst nog niet om redding hebt gevraagd en nu afgescheiden van hem leeft, lees dan hier hoe je redding vindt en je relatie met hem herstelt opdat je niet bij de opname achterblijft en God’s veroordelingen en ongekend zware beproevingen zult moeten ondergaan. 

Mensen die God’s redding en leiding niettemin verwerpen en bij de opname achterblijven, zullen – zo voorzegt de Bijbel – bijzonder verrast zijn door deze (in hun ogen) plotselinge gebeurtenis. In de hieraan voorafgaande tijd zullen zij hun gewone gang gaan en zoals de Bijbel in Mattheüs 24 beschrijft: ‘eten, drinken en huwen’ alsof er niets aan de hand is.

Mattheüs 24 

Mattheüs beschrijft de tijd waarin wij nu leven, aan de vooravond van de tijd van zware beproevingen, Jezus’ uiteindelijke wederkomst en de voleinding van de wereld waarbij Jezus expliciet refereert aan misleiding, geruchten van oorlog, voedselschaarste, plagen en besmettelijke ziekten (pestilentiën) in antwoord op de vragen van zijn discipelen, waarvan de opmars nu duidelijk herkennen:

3 En als Hij (Jezus) op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. 9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. 10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. 12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Dovemansoren

Velen zullen echter de steeds luider klinkende hartekreten en waarschuwingen van christenen in hun familie of vriendenkring, prediking vanuit geïnformeerde kerken en God’s profetische tekenen, waarschuwingen en de merkbare consequenties van hun zonden en de morele en maatschappelijke systeemcrises negeren, verkeerd begrijpen of wegwuiven. Ze zullen God’s oordeel over de wereld en henzelf – waarover in bovenstaand boek van Mattheüs 24 vanaf vers 9 wordt gesproken – niet verwachten, waarschuwingen hierover in de wind slaan en overgeleverd worden aan verdrukking.

Velen misleid 

Behalve ongelovigen, zullen ook vele kerkgangers en religieuzen (als ‘dwaze maagden’ aangeduid in de gelijkenis van Mattheüs 25) door de opname worden overvallen. Sommigen van hen hebben zich door hun politiek en geestelijk leiders in slaap laten sussen, anderen hebben onjuiste leer gevolgd of hebben zich niet over de eindtijd en de opname geïnformeerd en zich derhalve niet geestelijk voorbereid. God moedigt mensen dan ook aan zijn Woord dagelijks te bestuderen en zijn directe leiding te zoeken (zie o.a. Mattheüs 4:4 en 2 Timotheüs 3:16-17) omdat niet alleen de meeste politiek leiders, maar zelfs veel kerkelijk leiders geestelijk zijn misleid en in geestelijke onnozelheid zijn vervallen. Weer anderen hebben in hun zonden volhard of God wel in bekering aangeroepen, maar nadien niet gehoorzaamd en gevolgd en zullen om die reden achterblijven en in hun geloof beproefd worden. God’s oordelen zullen, hoewel voor velen onverwacht, niettemin naar eenieder rechtvaardig én genadevol zijn, gericht op hun behoud voor de eeuwigheid en om te komen tot beproefd geloof in hem.

Zoals de tijd van Noach en Lot

In Matthëus 24:37-39 vergelijkt Jezus onze tijd dan ook met die van Noach voorafgaand de zondvloed (Genesis 6-9) toen de wereld eveneens in zonde was vervallen en nog slechts een klein deel van de mensheid God trouw volgde en van zijn oordeel werd vrijgesteld. Hij vergelijkt onze tijd ook met de tijd van Abraham’s neef Lot, voorafgaand aan de vernietiging van het goddeloze Sodom en Gomorrah, toen God Lot en zijn naasten in respons op de voorbeden van Abraham engelen zond om hen ternauwernood van vernietiging te redden.

Lot’s vrouw was God’s boodschappers en haar echtgenoot na haar vertrek echter ongehoorzaam, vertraagde haar pas en keek – tegen de directe instructie in – toch om naar de stad en het zondige leven dat ze achterliet. Ze riep hiermee, terwijl ze door God was uitgered, alsnog zijn vernietigende oordeel over zich af. Jezus drukt ons op het hart Lot’s vrouw en de gevolgen van haar ongehoorzaamheid te gedenken; hij instrueert ons niet om te zien en roept ons op ons vertrouwen op hem te stellen, in geloof te volharden en hem te blijven volgen om bij de opname niet abrupt van Hem en geliefden die hij opneemt te worden gescheiden.

Jezus in Lukas 17:32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. 33 Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. 34 Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 35 Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 

God’s bescherming

God belooft zijn trouwe volgelingen in Psalmen 91 behoud, veiligheid en provisie ondanks de tijd van toenemende verdrukking en besmettelijke ziekten voorafgaand aan de opname:

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. 4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. 5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. 8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. 9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. 10 Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. 11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 12 Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. 14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. 16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. (HSV)

Precedent van insluiting voorafgaand aan God’s oordeel en veiligstelling

En Jesaja 26 lezen we hoe God, evenals in de tijd van Noach, in de tijd van Lot en voorafgaand aan de Exodus van het volk van Israël uit Egypte zijn volgelingen zich laat terugtrekken of zelfs tijdelijk insluit alvorens zijn oordeel over ongelovigen uit te storten om zijn eigen volk hiervan veilig te stellen. We herkennen in deze vergelijking onze tijd van stapsgewijze insluiting nu.

20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. 21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.

Timing merkteken | Na de opname

Het zogeheten ‘merkteken van het beest’ is een teken dat pas na de opname, in de zwaarste periode van de beproevingen bij een groot deel van de mensheid zal worden aangebracht. Dit proces van collectieve en persoonlijke beproevingen zal zich als barensweeën en geboortepijnen voltrekken, in steeds krachtiger en dichter op elkaar zijnde gebeurtenissen, waarbij pijnbeleving en verlangen naar verlossing steeds groter worden en rustperiodes ertussen korter (zie Mat 24:8, Mar 13:8, 1 Tes 5:3). We weten dat de opname, de verlossing van christenen en geestelijk nog niet toerekenbaren, zal komen voordat de beproevingen van de wereld en Israël beginnen (Jesaja 66:7, Openbaring 12). De reeks beproevingen worden o.a. in het Bijbelboek Openbaring beschreven en hier op de site toegelicht.

Degenen die dit merkteken aanvaarden, doen dit niet zomaar. Ze zullen overtuigd loyaal zijn aan de antichrist kopstukken die aan het hoofd zullen staan van een nieuw te vormen wereldregering, Bijbels gezien het ‘beest systeem’ genoemd. Maar de overtuiging van degenen die het merkteken accepteren, zal berusten op ernstige misleiding, mede ingegeven door de tekenen die de valse profeet na de opname onder hen zal doen en jarenlange conditionering door de wereldelite gericht op het afleiden van mensen van Jezus Christus als enige Redder en Heer.

Er wordt in het bijbelboek Openbaring gesproken over ‘het merkteken van het beest’ en van ‘het merkteken van zijn naam’. Wat het ‘merkteken’ behelst, is o.a. te vinden in Openbaring 13:14-18 en 14:9-11, de voornaamste passages in de Bijbel hierover.

14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. 15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Over de onherroepelijke gevolgtrekkingen ervan lezen we o.a. in Openbaring 14:9-11:

9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. 11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. 

Andere verwijzingen zijn o.a. te vinden in Openbaring 9:6, 11, 15:2, 16:2, 19:20 en 20:4.

Doel merkteken | Loyaliteit en systeemtoegang

Het ‘merkteken van het beest’ dient volgens de Bijbel allereerst als herkenbaar zegel voor aanhangers van de antichrist kopstukken (de wereldleiders die na de opname als onheilige drie-eenheid ten tonele komen en heerschappij over de wereld zullen claimen). De valse profeet onder hen is degene die ervoor zorgt dat mensen die loyaliteit aan de antichrist getuigen middels het merkteken aan het zogeheten ‘beest systeem’ verbonden worden. Dit ‘beest systeem’ is een wereldomspannend netwerk gebaseerd op digitaal gedistribueerde, kunstmatige intelligentie.

Het merkteken wordt, zoals de Bijbel voorzegt, letterlijk in de rechterhand of het voorhoofd geplaatst en is behalve een zichtbaar teken van loyaliteit aan de antichrist tevens nodig om aan het handels- en betalingsverkeer deel te nemen dat door het digitale netwerk wordt gefaciliteerd. Het merkteken fungeert hierbij als identificatie-, transactie- en betalingsinterface. Zonder dit merkteken zal het niet mogelijk zijn om levensmiddelen, goederen en diensten af te nemen of te verhandelen die aan dit netwerk zijn verbonden.

Onderliggende technologie merkteken

Recente technologische doorbraken op o.a. het gebied van kunstmatige intelligentie, ‘quantum computing‘, vaccinatie middels oplosbare micronaalden en scanbaar middels ultraviolet detectie voor identificatie nadien, alsook CRISPR gene-editing, hebben gezorgd voor toenemende belangstelling voor de toekomstige implementatie van het ‘merkteken van het beest’. Het is mogelijk dat de technologieën die we vandaag de dag gepresenteerd krijgen slechts het begin vormen van hetgeen uiteindelijk gebruikt wordt voor het merkten. Ook houden we er rekening mee dat de meest geavanceerde technologieën thans bewust aan het publiek worden onthouden.

Vaccinatie en identificatie middels transdermale, oplosbare micronaalden

Medische context merkteken 

Naar verwachting wordt het merkteken tevens als Trojaanse ‘oplossing’ aangeboden in reactie op allereerst een (gecreëerde, gewapende) biopandemie en navolgende (medische) noodverordeningen, opgevolgd door een ‘vaccin’ vervuild met ernstig ziekmakende en zelfs dodelijke pathogenen. Dergelijk ziekmakend en dodelijk ‘vaccin’ wordt naar verwachting ingezet om tijdelijke noodverordeningen te bestendigen richting de door de wereldelite gewenste militaire dictatuur alsook om de wereldbevolking actief te reduceren en mensen ‘gereed’ te maken voor de uitrol van de laatste fase van binding aan de antichrist en permanente inperking van vrijheden en grondrechten. We zien de beginfase van deze uitrol thans wereldwijd stapsgewijs voltrekken.

Schermafbeelding 2020-03-17 om 23.11.49

We herkennen in dit proces de zogeheten Hegeliaanse dialectiek, een klassieke uitwerking van angststuring en groepsmanipulatie om vanuit gecreëerde chaos een nieuwe orde te creëren gericht op volledige machtscentralisatie die naar verwachting in drie stappen zal worden uitgevoerd, te weten:

Stap 1 | Een gecreëerd probleem met aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke gevolgschade: zoals een gewapende biopandemie als eerder SARS/COV en thans het Coronavirus (Covid19, bekend sinds 2014 en in 2019 uitgebreid gesimuleerd) resulterend in persoonlijke en maatschappelijke ontwrichting en tijdelijke vrijheidsbeperkende maatregelen onder (medische) noodwetten. Deze fase herkennen we thans.

Stap 2 | Een vooraf bepaalde reactie resulterend in structureel vrijheidsbeperkende maatregelen en duurzame noodwetten: zoals indamming van dergelijke pandemie, middels gedwongen quarantaine ofwel tijdelijke (medische) noodwetten (zoals thans in Denemarken) waarbij vrijheden en grondrechten drastisch worden uitgehold, na verloop van tijd uitmondend in duurzame noodwetten of zogeheten ‘staat van beleg’. Dit proces wordt ook wel ‘Lock step top down social control’ genoemd. De bevolking wordt in afwachting geplaatst van een verkozen medische oplossing, zoals een ‘vaccin’ (gebaseerd op DNA-technologie of mRNA-technologie dus genetisch hercoderend). Dergelijk ‘vaccin’ wordt pas na verloop van tijd en bij sterk toegenomen angst, onrust en lijden als ‘langverwachte remedie’ gepresenteerd, wanneer mensen zodanig gemanipuleerd en geïndoctrineerd zijn dat zij hier zelf om vragen. Terwijl gezondheidsvoordelen worden beloofd en op korte termijn kunnen worden ervaren, kan dergelijk vaccin verhuld – als veelal – veel ernstiger ziekmakende en dodelijke substanties bevatten welke op langere termijn veel schadelijker blijken dan de aanvankelijke biopandemie. Weigeraars kunnen in dergelijk scenario onder verduurzaamde noodwetten gedwongen van de rest van de bevolking worden gescheiden en van basisvoorzieningen worden afgesloten uit geveinsde ‘veiligheidsoverwegingen’ en als bestraffing. Zoals we eerder in Mattheüs 24 lazen, zullen in deze fase van maatschappelijke ontwrichting en (medische) noodwetten door de wereldelite meerdere kaarten worden gespeeld, waaronder oorlog en gemanipuleerde hongersnood om de bijkomende angst en chaos te benutten de tijdelijke (medische) noodwetten en strafmiddelen om te zetten in structurele die meer maatschappelijk facetten omvatten (medisch, financieel, economisch, militair etc). Ook zullen er, zo voorzegt Mattheüs 24, grootschalige aardbevingen plaatshebben. Deze fase heeft, naar verwachting, pas na de opname plaats.

Stap 3 | De uiteindelijke ‘oplossing’, resulterend in een eeuwige conditie, zoals deze voor de wijdverbreide en diepe gezondheidsschade als gevolg van bovenstaand beschreven ‘vaccin’ al is voorbereid en op eenzelfde wijze gepresenteerd zal worden als eerder stap 2, dus na diepgaand en wijdverspreid lijden en pas nadat de bevolking de navolgende – nu structurele – inperking van vrijheden en grondrechten heeft aanvaard en om de geboden ‘oplossing’ vraagt of deze zelfs eist. Hoe kunnen we dit zo zeker weten? Behalve gedocumenteerde planvorming en simulaties van dit scenario voordien (zie bronnenlijst), vinden we deze uiteindelijke ‘oplossing’ expliciet in de Bijbel terug (in o.a. Openbaring 13:16-17) aangeduid als ‘merkteken van het beest’. Dit betreft een DNA muterend merkteken welke openlijke gezagstrouw aan de antichrist vereist en een permanente koppeling met het ‘beest systeem’ van centrale financieel-economische voorzieningen tot stand brengt. In plaats van de eenzijdig voorgestelde voordelen hiervan (waaronder onsterfelijkheid als t.t.v. Genesis 3:1-4 aangezien Openbaring 9:6 stelt dat mensen in deze tijd de dood zullen zoeken, maar niet zullen vinden), zal bij acceptatie ervan het menselijk DNA onherstelbaar worden vervuild en zal verlossing van de eeuwigdurende hel en hereniging met geredde familieleden onmogelijk zijn. De Bijbel waarschuwt om die reden dan ook expliciet tegen acceptatie van dit merkteken in o.a. Openbaring 13:16-17 en 14:9-11. Deze en andere gevolgtrekkingen van het merkteken worden onderstaand in dit artikel nader toegelicht.

Is weigering van dit merkteken mogelijk?

Weigering van het merkteken van het beest is zeker mogelijk en onze door God gegeven vrije wil ook hierin Bijbels gewaarborgd, al zal de druk op acceptatie en de prijs voor weigering ervan zeer hoog zijn.

Mensen zullen na de opname in situaties worden geplaatst waarin ze moeten kiezen tussen de leugen (belichaamd door de onheilige drie-eenheid van de antichrist) en de waarheid (de heilige drie-eenheid van God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest) met steeds ingrijpendere consequenties. Een keuze tussen enerzijds:

 • een leven in loyaliteit aan de antichrist en zijn systeem onder de valse belofte van het verkrijgen van een eeuwig leven door verandering van het menselijk DNA naar lichamelijke onsterfelijkheid (met als eeuwigdurend gevolg verdoemenis in de hel en afzondering van door Jezus verloste geliefden omdat hiermee God’s verdoeming over hen wordt afgeroepen) en anderzijds:
 • het opgeven van het aardse leven en afkeren van de valse antichristelijke beloften vanuit geloof in Jezus Christus als enige weg tot verlossing van de ziel en vertrouwend op zijn belofte van een eeuwig leven samen met Hem en door Hem verloste geliefden.
Johannes vertelt ons in hoofdstuk 12 vers 25-26:

Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. 26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. 

Weigering van het merkteken verschaft op zichzelf nog geen toegang tot de hemel. Pas als mensen hun leven en ziel aan Jezus toevertrouwen en ondanks alle ontberingen hun getuigenis en trouw aan Jezus tot het einde van hun leven vasthouden in woord en daad, zullen zij de eeuwigheid met Hem (en dus ook met hun opgenomen/verloste geliefden), doorbrengen en van de eeuwigdurende, bewust ervaren hel worden verlost.

Elke persoon zal tijdens de tijd van beproevingen na de opname, in beginsel, gelegenheid krijgen om van de hel gered te worden, elke persoon wiens hart niet verhard is tot het punt dat er geen bekering meer mogelijk is en wiens ogen de Heer niet heeft verblind wegens dergelijke verharding. We mogen dus hoopvol zijn!

Johannes doet in Openbaring 7:9-14 verslag over God’s redding van ontelbare mensen in de verdrukkingsperiode na de opname:

“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! 11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam”.

Deze grote menigte van bekeerde en verloste mensen uit ‘alle naties, volken, stammen en talen’ zijn zij die zullen reageren op o.a. de ingrijpende gebeurtenissen tijdens en na de opname, de achtergelaten getuigenissen en handreikingen van hun gelovige geliefden, de bewijskracht van God’s profetieën en de verkondiging van het evangelie door de Joodse en geheiligde getuigenissen (de twee groepen van 144.000 getuigen, aan het einde van dit artikel toegelicht) gedurende de verdrukkingsperiode.

Joël 2:32 zegt over deze verdrukkingstijd: “Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal”. Wat een zegen van bevestiging!

Paulus gebruikt deze tekst in Romeinen 10:13: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden”, waarmee hij op een belangrijk en ook tijdens de beproeving geldend beginsel duidt.

Kortom, Jezus’ aanbod van redding zal zich uitstrekken tot alle mensen gedurende de verdrukkingsperiode zoals het zich ook zal uitstrekken tot het Joodse volk. Er zal een evangelieverkondiging zijn door alle naties heen: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Tijdens de verdrukkingsperiode zal een “grote menigte” positief reageren op de boodschap van het evangelie, terwijl, tegelijkertijd vele anderen hun harten echter zullen verharden.

Velen zullen echter verhard en verblind raken 

Velen die nu reeds gehard zijn in hun positie tegen God of een on-Bijbels geloof aanhangen, zullen ook na de opname blind zijn voor Jezus liefde en waarheid en in hem de enige weg tot redding van hun ziel niet willen zien. Zij lopen grote kans door de antichrist en valse profeet ver- en/of misleid te worden om uiteindelijk het merkteken te aanvaarden, mede ingegeven door angst voor sociale uitsluiting, lichamelijk en geestelijk lijden en uitzicht het leven te verliezen bij weigering ervan, niet begrijpend dat God hen trouw en nabij is, voorzienig in al hun lijden en dat aards lijden slechts tijdelijk is. Er zullen helaas talloze mensen zijn, die terwijl ze 3,5 jaar lang het evangelie konden aanhoren (zie Openbaring 7) alsook de waarschuwingen en verkondigingen van na de opname geredde en bekeerde christenen, niettemin de redding door Jezus’ halsstarrig blijven afwijzen (Openbaring 16:10-11). Met als gevolg dat God hen, bij uiterste volharding van afwijzing van hem, verblindt in hun ongeloof (o.a. beschreven in 2 Thessalonicenzen 2:10).

Romeinen 1:24 zegt hierover: “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren”. God geeft mensen niet op, maar mensen geven God op! Daarom geeft God mensen over aan hun lusten, zonden en ongeloof alsook aan de gevolgen hiervan (ook de eeuwigdurende bij uiterste volharding) zodat zij krijgen wat zij nastreven. Efeziërs 4:19 zegt: “Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven”. Het niet langer gered kunnen worden, na totale verharding van het hart en het verblind zijn voor God’s waarheid en liefde, is het gevolg van een opeenstapeling van hun keuzes van een mens tegen God, niet van God zelf.

Onherstelbare gevolgen ‘merkteken van het beest’

Aangezien alleen de herkenbare plaatsing in de hand of in het voorhoofd en de consequenties van het merkteken maar niet de toegepaste technologie Bijbels beschreven is, richten we ons in onderstaande profetische beschrijving vooral hierop en op gedocumenteerde bewijsvoering. Zo voegt deze analyse geen informatie toe buiten de begrenzing die de Bijbel ons geeft dan wel anderszins verifieerbaar is.

Openbaring 14:9-11 En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam 11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.

Dit is beeldspraak, maar met betrekking tot realiteit: de eeuwige straftoestand voor goddelozen. De gebruikte symboliek is duidelijk: vuur is het beeld van het middel van de straf; pijniging duidt op de gewaarwording van de straf (wat is er pijnlijker dan vuur!); rook is het altijddurende getuigenis van het lijden van degenen die het merkteken van het beest hebben ontvangen (vers 9) en die nu van God worden afgezonderd naar de plaats van ‘vuur en zwavel’. De uitdrukking ‘alle eeuwigheid’ wil een indruk geven van de verschrikkelijke eindeloosheid van de straftoestand voor hen die de roepstem van het Evangelie hebben veracht om het beest en zijn beeld te aanbidden.

Niemand zal – per ongeluk – het merkteken aanvaarden; de gevolgen van acceptatie van het ‘merkteken van het beest’ zijn volgens de Bijbel zowel duidelijk als onherroepelijk: 

 • je verwerpt God’s waarheid en zijn eeuwige verlossing van je ziel door Jezus’ offer aan het kruis en verkiest in plaats hiervan loyaliteit aan de antichrist, zijn leugenachtige voorwendselen en verbinding met zijn ‘beest systeem’;
 • redding van je ziel is na het aanvaarden van dit merkteken niet meer mogelijk;
 • je zult na acceptatie van dit merkteken tot de hel gedoemd zijn; deze toestand duurt eeuwig en wordt in bewust lijden ervaren;
 • bijgevolg kun je niet meer worden herenigd met door Jezus veiliggestelde naasten.

GOD’S WAARSCHUWING IS DUS DUIDELIJK: DIT MERKTEKEN VAN DE ANTICHRIST MOET ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE WORDEN GEACCEPTEERD, AL KOST HET JE LEVEN! HET GEVOLG BIJ ACCEPTATIE ERVAN ZAL EEUWIG EN BEWUST LIJDEN ZIJN IN DE HEL, AFGEZONDERD VAN GOD EN VEILIGGESTELDE/GEREDDE GELIEFDEN.

De bestraffing van de goddelozen (zij die God tot hun dood blijven verwerpen, waaronder degenen die tijdens de tijd van beproeving na de opname het beschreven merkteken accepteren) in de hel is eeuwig en wordt bewust ervaren zoals de gelukzaligheid van de rechtschapenen (zij die in hun leven Jezus aanvaarden als Verlosser en Heer) in de hemel eveneens bewust wordt ervaren en eeuwig voortduurt. De bestraffing van de goddelozen in de hel wordt door de Schrift beschreven als een “eeuwig vuur” (Mattheüs 25:41), een “onblusbaar vuur” (Mattheüs 3:12), “versmading en eeuwig afgrijzen” (Daniël 12:2, NBG51 vertaling), een plaats “waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft” (Marcus 9:44-49), een plaats van “pijnigingen” en “vlammen” (Lucas 16:23,24), een “eeuwige verstoting” of “eeuwig verderf” (2 Tessalonicenzen 1:9), een plaats van pijniging “in vuur en zwavel” waar de “rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid” (Openbaring 14:10,11), en een “poel van vuur en zwavel” waar de goddelozen “dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid” (Openbaring 20:10). Andere Schriftplaatsen hebben het over “in de hel werpen” of terechtkomen (Mattheüs 5:29,30), “in de vurige oven” (Mattheüs 13:42, 50), “in de poel van vuur en zwavel” (Openbaring). De hel (Gehenna) is dus duidelijk een bepaalde plaats. Deze zelfde plaats wordt ook voorgesteld als “buitenste duisternis” en “eeuwig vuur”.

Het vuur is het beeld van het oordeel van God, en de duisternis betekent het verstoken zijn van goddelijk licht, de gemeenschap met God (“weg/ver van het aangezicht des Heeren”, 2 Thessalonicenzen 1:9). De Heer drukt zich uit met de middelen die voor mensen verstaanbaar zijn.

Jezus geeft zelf aan dat de straf in de hel eeuwigdurend pijnlijk zal zijn (Mattheüs 25:46) ‘En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven’

De goddelozen zullen in de hel voor altijd het doelwit zijn van de toorn van God. Zij zullen tot in de eeuwigheid onder schaamte en verachting lijden en geplaagd worden door een beschuldigend geweten – naast de vurige toorn van een beledigde God. Zelfs de mensen in de hel zullen de perfecte rechtvaardigheid van God erkennen (Psalm 76:10). Mensen die zich in deze zeer werkelijke hel bevinden zullen weten dat hun bestraffing rechtvaardig is en dat ze niemand behalve zichzelf de schuld kunnen geven (Deutronomium 32:3-5).

Jazeker, de hel is echt. Jazeker, de hel is een plaats waar mensen voor eeuwig en eeuwig gefolterd en gestraft zullen worden hetgeen ze bewust zullen meemaken. Hieraan zal nooit een einde komen! Laten we God prijzen, omdat we dankzij Jezus offer aan dit eeuwige noodlot kunnen ontsnappen (Johannes 3:16,18,36).

In dit artikel op de site worden de hemel en de hel nader toegelicht.

Onherstelbare genetische corruptie 

‘Waarom zijn de gevolgen van acceptatie van het merkteken onomkeerbaar?’, vraagt u zich wellicht af. Hoogst waarschijnlijk (Bijbels niet geëxpliciteerd, maar wel op Bijbelse precedenten en wetenschappelijke bevindingen gebaseerd) is verdoemenis tot de hel mede ingegeven omdat acceptatie van het merkteken een onherstelbare vervuiling van het menselijk genoom (Bijbels o.a. als ‘modderig leem’ aangemerkt) met dierlijk en/of gevallen engelen DNA (Bijbels o.a. als ‘ijzer’ aangemerkt). Een precedent hiervan is de genetische vermenging door gevallen engelen met menselijk DNA of ‘zaad’ welke de geboorte van reuzen voorbracht, zoals in Genesis 6:4 opgetekend.

4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

We lezen over genetische vermenging tevens verwijzingen in Daniel 2:43:

43 En dat gij gezien hebt ijzer (DNA gevallen engelen) vermengd met modderig leem (menselijk DNA), zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.

Mensen verliezen middels acceptatie van het merkteken op onomkeerbare wijze hun menselijke natuur tot in hun genetische samenstelling, oorspronkelijk gecreëerd in God’s evenbeeld, beschreven in Genesis 1:27.

Acceptatie van het merkteken resulteert in:

 1. lichamelijke vervorming (genetische corruptie, onomkeerbare hybridisering met niet menselijk materiaal, toevoeging van een derde DNA-streng). Je bent na het merkteken geen mens meer zoals God je geschapen heeft in zijn evenbeeld en verlossing van de hel is niet langer mogelijk. Jezus’ verlossing middels zijn kruisgang geldt alleen voor mensen, niet voor dieren of (gevallen) engelen
 2. verlies van de geestelijke verbinding of mogelijkheid hiertoe met God (en in plaats hiervan is gekozen voor een permanente verbinding met de antichrist en het beest-systeem)
 3. permanente verzegeling van de ziel met het kwaad en dus het eeuwig onder eigenaarschap vallen van de duivel

Van Coronavirus tot COVID19

De naam Coronavirus is afgeleid van het Latijnse “corona”, wat “kroon” of “krans” betekent, wat weer is ontleend aan het Grieks κορώνη korṓnē. De naam verwijst naar het karakteristieke uiterlijk van ‘virions’ (de infectieuze vorm aan de buitenzijde van het virus zichtbaar middels elektronenmicroscopie en een beeld creëren dat doet denken aan een kroon of aan een zonnecorona, zichtbaar bij een eclips. De naamherziening  naar Covid19 is door de WHO onderbouwd alszijnde verklarend voor de elementen CO (rona) VI (virus) en D (disease) en 19 (jaar uitbraak).

COVID19 Bijbels beschouwd

‘Gelukkig de man die verzoeking verdraagt; want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben’. Jakobus 1:12

Bijbels gezien weten we dat mensen strijden om de ‘kroon des levens’ ofwel de kroon van het eeuwig leven te verwerven, de Corona Vida. Deze en de overige kronen of lauwerkransen die wij als christenen kunnen ontvangen aan het eind van onze aardse wedloop (hier toegelicht), worden ons niet geschonken op grond van onze eigen inspanning of trouw. Dat blijkt uit het feit dat de verheerlijkte heiligen in Openbaring 4 hun kronen neerwerpen voor Jezus’ troon en alle eer aan Hem toeschrijven. Aan de andere kant zijn de kronen wel een teken van de goedkeuring van de Heer, een bewijs van erkenning van Zijn kant voor onze werken, mogelijk gemaakt door Hem (vgl. 2 Tim. 4:8).

Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs:

1 Corinthiërs 9:24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. 25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. 26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande; 27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde. (SVV)

We lezen we in Jakobus 1:12:

‘Gelukkig de man die verzoeking verdraagt; want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben’.

 • De kroon (of: krans, guirlande) van het leven is het eeuwige leven in zijn volle rijkdom, na het leven van beproeving hier op aarde, ons gegeven ten tijde van onze redding (zie 1 Joh. 5:11-13)
 • De genitief in de uitdrukking ‘de kroon van het leven’ is beschrijvend: de kroon is een symbolische aanduiding van het leven zélf in al zijn volheid, zoals het de gelovigen te wachten staat in de heerlijkheid.
 • Dit volle leven, het leven in overvloed, heeft God beloofd aan hen ‘die Hem liefhebben’. Het is het bezit van al Gods kinderen, die Hem mogen kennen als hun liefhebbende Vader in Christus.
 • Deze kroon is geen beloning voor prestaties, maar het deel dat God ons in Christus reeds heeft geschonken ‘vóór de tijden van de eeuwen’ (2 Tim. 1:1; Tit. 1:2; 3:7; 1 Joh. 2:25) (bron).

Het gaat in Jakobus 1 bij deze kroon dus om de belofte van het leven zelf. Het eeuwige leven is ons in Christus geschonken vóór de grondlegging van de wereld, het is nu ons deel door het geloof, en in de toekomst zullen wij het volmaakt genieten.

Het nummer 19 duidt Bijbels gezien op God’s perfecte orde in relatie tot zijn oordeel, middels de link toegelicht.

Verlies ‘kroon des levens’ is mogelijk

De kroon des levens die ons wordt gegeven bij onze verlossing kan worden verloren en de duivel zal zich ten uiterste inspannen deze van ons af te nemen door ons in verzoeking te brengen, te manipuleren en ons van God weg te leiden (vgl. Gen. 3:6 en 1 Joh. 2:16). Hij zal ons in plaats hiervan een verderfelijke, aardse kroon willen laten opzetten door ons aardse en tijdelijke beloningen en verleidingen voor te houden, ons in zonde te brengen, te binden en misleiden tot de hel aan toe.

Zolang zijn verzoekingspogingen geen aanknopingspunt vinden in onze gedachten en ons hart, zolang het gaat om dingen die van buitenaf tot ons komen en een test vormen voor ons geloof en we ons hiertegen effectief wapenen (zie Efe 6), kunnen we ons zelfs verheugen als wij in verzoeking komen. Deze beproevingen van het geloof bewerken juist volharding (zie Jak. 1:2-3).

De kroon van het leven wordt verder in de Bijbel nog maar één keer genoemd … in het laatste bijbelboek, opnieuw in tegenstelling tot de dood en de tweede dood: ‘Wees trouw tot de dood en Ik zal u de kroon van het leven geven (…). Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood schade lijden’ (Openb. 2:10-11). De kroon van het leven dient hier tot bemoediging van vervolgde christenen die de tijd van beproevingen zijn ingegaan, die de letterlijke dood voor ogen krijgen en het ‘merkteken van het beest’ zullen weigeren. Zij zullen de eerste dood in de ogen zien, hun leven in God’s handen leggen en de tweede dood niet meemaken maar eeuwig leven ontvangen en met eveneens veiliggestelde/geredde familieleden worden herenigd.

Het merkteken zal onder valse voorwendselen worden aangeboden – als kroon van voorzienigheid en eeuwig leven – maar zal direct destructie en eeuwige dood tot gevolg hebben. Weigeraars van dit merkteken kan de aardse dood geen angst meer aanjagen; en van de tweede dood – de poel van vuur – hebben ze na hun redding helemaal niets meer te vrezen. Christus heeft de dood overwonnen. Hij ging in de dood, maar Hij leeft nu tot in alle eeuwigheid; en degenen die in geloof volharden tot het einde van hun leven zullen met Hem in de eeuwigheid leven.

Dit is waar COVID19 naar toe probeert te werken, naar het van ons afnemen van God’s kroon des levens en ons te doen laten afkeren van zijn redding, liefde, voorzienigheid, trouw en eeuwige beloften en ons te doen leven in angst en onwetendheid, in gebondenheid richting de eeuwige dood, vervreemd van elkaar. 

Laten we, na God’s genade en uitredding te hebben ontvangen, krachtig in geloof uitstappen, zijn gratie, genade en liefde aan de wereld om ons heen tonen en ten volle uitzien naar Gods belofte van zijn uitredding in de opname en van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde na de tijd van beproevingen, bevolkt door nieuwe schepselen die ontrukt zijn aan de macht van zonde, dood en Satan. De gelovigen zijn de eersten van deze nieuwe schepping, de eerste vruchten van de grote oogst die God zal binnenhalen. Wij zijn Gods maaksel, een nieuwe schepping in Christus. Wij hebben deel aan het leven van God, waarvan de ongelovigen vervreemd zijn. Wij verwachten het leven in al zijn volheid. Wij zien uit naar de kroon van het leven.

Bronnen genetische hybridisering/corruptie middels ‘merkteken van het beest’

Strong’s concordantie inzake de griekse grondtekst van het woord ‘merkteken’

In de Strong’s concordantie wordt de betekenis van de grondtekst van het woord ‘merkteken’ in Openbaring 13:16 verduidelijkt als zichtbaar merkteken van identificatie, eigenaarschap en loyaliteit.

Schermafbeelding 2019-10-25 om 09.57.58 Schermafbeelding 2019-10-25 om 09.26.08 Schermafbeelding 2019-10-25 om 09.25.52 Schermafbeelding 2019-10-25 om 09.58.33Schermafbeelding 2019-10-25 om 09.58.50

Nadere studie | Openbaring 20 | Dood door onthoofding

Openbaring 20 beschrijft dat velen die voor de keuze worden gesteld en het merkteken weigeren, middels onthoofding – als enige alternatief voor het merkteken – hun leven zullen moeten geven. Dit artikel op deze website diept dit thema van doodstraf middels onthoofding, de Bijbelse en historische context alsook de politieke motivatie achter deze strafmaat verder uit. Aanvullend, laat dit artikel zien welke religieuze strafwetten naar verwachting aan deze strafmaat ten grondslag zullen liggen.

Nadere studie | 666 | Het nummer van het beest

De betekenis van het nummer 666 waarmee de antichrist wordt aangeduid is voor velen een mysterie. Eeuwenlang hebben Bijbeluitleggers geprobeerd bepaalde individuen te identificeren met het getal 666. In Openbaring hoofdstuk 13 echter, staat dat het getal 666 een specifiek mens identificeert die zich na de opname openbaart als bovennatuurlijk wereldleider. In Openbaring 13:18 staat: “Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.” Wanneer de antichrist onthuld wordt (2 Thessalonicenzen 2:3-4), zal het duidelijk zijn wie hij is en hoe het getal 666 hem identificeert. Hier op de site lees je wie de antichrist kopstukken naar mijn inzicht zullen zijn.

De mens wordt in de Bijbel door het getal 6 gekenmerkt:
 • De mens werd op de 6de dag geschapen (Gn 1:27, 31). – Het getal 6 is de mens in zijn opstandige toestand. Het is in Genesis 6 dat God de vloed aankondigt en in Genesis 6:6 lezen we: “Toen berouwde het de HEERE, dat Hij de mens op de aarde 26 gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart”. In Johannes 6:66 staat: “Van toen af gingen velen van Zijn discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem”.
 • Noach was 600 jaar oud toen de vloed losbarstte (Gn 7:6).
 • Het getal 6 is verder de mens in zijn hoogmoed. Zo is het beeld van de bijzonder hoogmoedige en machtige Nebukadnezar 60 el hoog en 6 el breed. Maar in Op 13:18 gaat het om 600 + 60 + 6! Dit is de mens op zijn grootst.
 • Salomo ontving in één jaar 666 talenten goud (1Kn 10:14; 2Kr 9:13) en was “groter dan alle koningen der aarde” (1Kn 3:13; 10:23). De mens die zich identificeert met 666 zal opstandig, hoogmoedig en groter zijn dan alle koningen der aarde.
 • Het is ook interessant te weten dat het woord “beest” (thèrion, thèrió, thèriou), toegepast op het zevenkoppige beest (het herstelde Romeinse rijk en zijn dictator), precies 36 keer in Openbaring (Textus Receptus) voorkomt. Dit zegt u misschien niets, maar: De som van alle getallen van 1 tot 36 is precies 666. En verder heeft een periode van 6 + 6 + 6 = 18 jaar een ongunstige betekenis in de Schrift: Re 3:14; 10:8; Jr 32:1; 52:29; Lk 13:11. Het getal 36 zelf is 6 x 6. Het getal 6 is het getal van de mens maar het “beest” is 6 keer 6! Het getal 36 is verder weer de som van de getallen van 1 tot 8. Vergelijk hiermee Op 17:11: “En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste [koning]”.

Waarom wordt het merkteken in de rechterhand of in het voorhoofd geplaatst?

De rechterhand en het voorhoofd zijn bijzonder zichtbare plaatsen: wat een mens daar draagt heeft een openlijk karakter en gerichte uitwerking. Ze duiden enerzijds op ons beslissingscentrum (frontaal kwab van de hersenen) en anderzijds op ons handelen (rechterhand als transactiemedium). Iedereen die na de opname is achtergebleven, zal openlijk moeten uitkomen voor zijn houding tegenover God en de antichrist en deze gewogen keuze van loyaliteit tussen hen zal in hun handelen en markering zichtbaar zijn.

We kunnen ons indenken wat het gelovigen in die tijd zal kosten om het merkteken niet te aanvaarden. Er zullen tegen die tijd, anders dan nu, geen lauwwarme of hypocriete christenen meer zijn. De prijs van redding en het volgen van Jezus zal, zeker in relatie tot de tijd voor de opname, bijzonder hoog zijn.

Verschil tussen merkteken, naam en getal van het beest

Wij moeten verder een onderscheid te maken tussen het merkteken, de naam en het getal van het beest: Openbaring 13:17 zegt ons: “Niemand mag kopen of verkopen, dan die – dat merkteken heeft, – of de naam van het beest, – of het getal van zijn naam”. Het woordje “of” betekent dat het hier gaat om drie te onderscheiden zaken. Ze slaan wel alle drie op het beest, maar toch op een verschillende manier. Het merkteken kan een partijlidmaatschap zijn (vgl. het “Nationaal Socialisme”, de partij van Hitler) – de naam kan zoiets zijn als ‘keizer die-en-die’ (vgl. “Hitler”) – het getal slaat in de Bijbelse getalsymboliek op een uitermate hoogmoedig mens. Het ‘merkteken van het beest’ is dus niet noodzakelijk het nummer 666 (getal van het beest), en evenmin de naam van het beest! De uiterlijke kenmerken van het merkteken worden, in tegenstelling to de plaatsing en gevolgen ervan, niet in de Bijbel beschreven.

Andere merktekens?

Misschien vraag je je af of er behalve het ‘merkteken van het beest’ ook andere tekens zijn die betrekking hebben op de eindtijd? Dat is zo. De “dienstknechten van God” (mensen die God en Jezus volgen) worden na geloofsaanvaarding eveneens toegeëigend en door God gemerkt, uiteraard niet middels ‘het merkteken van het beest’ of zoals de grote ‘Hoer van Babylon’ de naam ‘verborgenheid’ op haar voorhoofd draagt (Openbaring 17:5), maar door het onzichtbare zegel van God in hun voorhoofd (Openbaring 7:3; 9:4). De volgelingen van Jezus dragen Zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd (Openbaring 14:1; 22:4). Hun getuigenis, keuzes en daden maken dit zegel zichtbaar en hoorbaar. Zij zullen het merkteken van het beest weigeren. Hun weigering spruit voort uit hun trouw en volharding aan de Heer. Degenen onder hen die om hun getuigenis van Jezus en om het woord van God gedood worden en het merkteken niet ontvangen, zullen echter weer levend worden en in de regering van Christus delen. Hun weigering heeft kwalijke, tijdelijk gevolgen voor henzelf, maar de zegen van God overtreft de schade en hun eeuwig leven is geborgd.

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren

In de eindtijd na de opname moeten (tot Jezus teruggekeerde en nieuwe) gelovigen hun getuigenis, als gezegd, derhalve tot het einde van hun leven vasthouden. Het tijdperk van redding door gratie en geloof alleen is na de opname voorbij. Alleen weigering van het merkteken alleen is niet voldoende om te worden gered van de hel; hiertoe is vasthoudend geloof in Jezus Christus voorwaardelijk.

De Bijbel onderbouwt keuzevrijheid | Bijbelse en burgerlijke gehoorzaamheid

De Bijbel onderbouwt onze keuzevrijheid tussen goed en kwaad, ook waar het gaat om de behoud van onze lichamelijke integriteit en loyaliteit aan God. Waar de Bijbel ons instrueert maatschappelijke gezagdragers en de ‘wetten van het land’ – in beginsel – te gehoorzamen (zie o.a. Romeinen 13:1-7, 1 Pet 2:13-18 en Titus 3:1), geldt dit niet indien deze de Schrift direct weerspreken en gelovigen aanzetten God’s beginselen met voeten te treden en hem direct ongehoorzaam te zijn. In dat geval prevaleren de wetten van God. Je leest de uitvoering hiervan o.a. terug in het boek Handelingen (4:19-20) waar de discipelen het evangelie verkondigden tegen de toenmalige wetten in (ondanks kans op vervolging) alsook ten tijde van de voorafgaande Exodus, toen de Israëlische verloskundigen levensreddend optraden in strijd met vigerende wetten (Ex 1:15-22) en in de profeet Daniel’s aanhoudende gebed tegen de verordeningen van de koning in op straffe van de leeuwenkuil (Dan. 6:10-13). Hun verzet was niettemin vreedzaam en hun houding respectvol.

Van strijdigheid met God’s beginselen zal in geval van bijvoorbeeld gedwongen vaccinaties sprake zijn, welke Bijbels vanuit het beginsel van lichamelijke integriteit vreedzaam en met rechtsmiddelen mogen worden weerstaan. In een latere fase van de tijd van beproevingen na de opname – ten tijde van het merkteken van het beest – zal van direct strijdigheid met God’s beginselen en strijdigheid met God’s expliciete wetten sprake zijn. Derhalve geldt de nadrukkelijke Bijbelse instructie in het algemeen direct strijdige wetten vreedzaam te weerstaan en in het bijzonder dit merkteken onder geen enkele voorwaarde te aanvaarden – ook niet bij verlies van leven – wederom zonder betrokkenen geweld aan te doen.

Volgelingen van Jezus vertrekken bij de afweging wie te volgen bij strijdigheid van God’s wetten met menselijke wetten vanuit de notie dat zij primair ingezetenen zijn van God’s koninkrijk (Phil. 3:20) en secundair – zo veel mogelijk – in vrede met hun medemens leven (Romeinen 12:18), echter zonder God te verloochenen of direct ongehoorzaam te zijn. We mogen bij het afwegen van zelfs de meest moeilijke keuzes volledig vertrouwen op zijn liefde voor ons, zijn rechtvaardigheid, voorzienigheid, uitreddende kracht en trouw dat hij zijn beloften aan ons nooit zal verbreken. We mogen ons leven in het volste vertrouwen in zijn handen leggen.

Ter overdenking: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen13.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bijbel-maatstaf.pdf

Bijbelse astronomie en de ‘kroon des levens’

De ‘kroon des levens’ herkennen we in de Bijbelse astronomie als Corona Borealis. Corona Borealis (de noordelijke kroon naast Ophiuchus, de weerhouder) is de kroon die de slang (Serpens) wil grijpen (hier op mijn engelstalige blog toegelicht). Het hoofd van de slang is de ontbrekende sluitsteen in de piramide structuur in de ogen van de wereldelite die de Satan volgt. Unuk is de helderste ster in Serpens de slang. Het betekent ‘encompassing‘ en duidt erop dat problemen vanuit alle richtingen op ons afkomen en we niet weten welke kant op te moeten. We zien dat de elite ernaar streeft die mentaliteit bij ons op te dringen met de continue propagandastroom inzake het Coronavirus. In de solar corona zichtbaar tijdens een eclips herkennen we tevens het verduisterende beeld wanneer het gegeven licht van God ons wordt ontnomen.

Mediabombardement | Bevolkingscontrole door ‘shock treatment’

Zoals Sun Tzu, auteur van ‘The Art of War’ zei: “Alle oorlogsvoering is gebaseerd op misleiding.” Propaganda is bijna geheel een oefening in bedrog, waarbij je je doelgroep laat geloven wat je wilt dat ze geloven – zonder dat ze het beseffen. Zelfs als ze vermoeden dat niet alles wat hen wordt verteld noodzakelijkerwijs waar is, wordt hun gedrag nog steeds mede bepaald door de boodschap, zeker waar deze wordt opgevolgd met handelingsgerichte instructies, geborgd middels verregaande sociale conditionering, controle en zelfs strafmaatregelen.

Er gaan krachtige directe en indirecte boodschappen uit van het huidige, onophoudelijke mediabombardement waarbij waarheid en leugens, rede en onzin vaardig worden vermengd en top-down geleide groepssolidariteit en gezagsconformiteit als hoogste goed worden geclaimd. Deze op angst en controle gerichte boodschappen kunnen sterk demoraliserend werken en zelfstandig, kritisch denken alsook ondernemerschap en het liefdevol naar onze naasten uitreiken stevig ondermijnen. Dit verschijnsel van individuele ‘mind control’ en bevolkingscontrole staat bekend onder naam ‘Shock Treatment’, bedoeld om gevoelens van angst, verwarring, hulpeloosheid en afhankelijkheid van gezaghebbers en vermeende experts op te wekken en mensen tot passieve onderwerping te leiden. Het betreft een ‘shockbehandeling’ die – mits weerstaan – in permanente vrijheidsberoving en afdracht van soevereiniteit resulteert voordat de bevolking weer de kracht heeft om weerstand te bieden.

De berichten die door regeringen en bovenliggende organisaties als de WHO wereldwijd worden uitgestuurd bevatten – ingebed – de volgende elementen:

(1) andere mensen, zelfs onze naaste familie, zijn onze potentiële vijanden omdat ze het dodelijke virus kunnen dragen; (2) blijf uit de buurt van anderen en isoleer uzelf; (3) u staat er alleen voor en heeft geen andere keus dan te vertrouwen op de regering om u te redden; (4) we komen hier samen doorheen, op voorwaarde dat u precies doet wat u wordt opgedragen; (5) op dezelfde plaats blijven en volledig passief worden; (6) iemand anders zorgt voor u; (7) u loopt het risico door anderen te worden geschaad als u zich niet conformeert; (8) non-conformisten dient u met grote argwaan, zelfs repressief te behandelen; enzovoorts.

Een vast dieet van dergelijke berichten, dag na dag, kan de uitreikende en liefdevolle kracht van de sterkste persoon ondermijnen en empathie tot nul reduceren.

Bronnen:

Toevoeging artikel 

Schermafbeelding 2020-03-24 om 09.43.01

Betrouwbaarheid en integriteit enkele politieke kopstukken nader belicht

Tedros Adhanom Ghebreyesus | Directeur Generaal WHO sinds 2017
 • Adhanom is sinds jaren lid van de binnenste cirkel van het Tigray People’s Liberation Front, een revolutionaire marxistische partij die al tientallen jaren terroristische tactieken gebruikt om totalitaire controle over Ethiopië uit te oefenen. Degenen die tegen het regime zijn, worden gemarteld en vermoord. Ethiopië wordt door Amnesty International regelmatig aangehaald vanwege zijn grove schending van de mensenrechten.
 • Hoewel hij zich Dr. noemt, is hij geen arts en heeft hij geen medische kwalificaties.
 • Hij was 2 jaar (2009-2011) voorzitter van de raad van bestuur van het Wereldfonds ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Volgens Wikipedia: “In januari 2011 meldde de Associated Press enorme corruptie in sommige door het Global Fund gefinancierde programma’s, daarbij verwijzend naar de bevindingen van het Global Fund Office van de Inspector General – een audit eenheid die onafhankelijk is van het Global Fund Secretariat. “
 • In oktober 2017 kondigde hij aan dat hij Robert Mugabe zou aanstellen als ‘Goodwill Ambassador’ voor de WHO. Dit is dezelfde Robert Mugabe wiens tirannieke heerschappij van Zimbabwe al meer dan drie decennia een eens welvarend land vernietigde. In 2005 was ongeveer 80% van de bevolking werkloos. Hij was een gewelddadige man en liet veel onschuldige mensen vermoorden om zijn macht te behouden.
Mark Rutte bionic Artikel beeld: afkomstig van Nicholson1968 Met dank aan: G&T, Jean Henry Verwante artikelen op deze site:

Aanvullende publicaties over het thema, toegevoegd na afronding bovenstaand artikel (na 28 maart 2020)

nl

Rutte temidden van satanistische wereldleiders | Met Bill Gates in het Torentje kort na ondertekening van de Europese EVAP bijeenkomsten | Met het Bijbelse ‘eerste beest’: Barack Obama | Met de Bijbelse ‘valse profeet’: Paus Franciscus | Met WEF kopstuk en ‘Great Reset’ ambassadeur Klaus Schwab, Maxima en Sigrid Kaag

gb

flag

Nederlandstalige informatie om te delen | COVID-19 mRNA vaccins en vaccin veiligheid in het algemeen

Nieuwe-omslag-BPOC-1024x473

gb

English outreach info | COVID19 selfcare, vaccines in general and COVID19 mRNA vaccines

Here, you can find some resources regarding natural supplementation, vaccines in general and the COVID19 mRNA-vaccines (a stepping stone towards the mark of the beast). I recommend you do your own research to which end this material may be beneficial.

Vaccines in general 

COVID19 plandemic and COVID19 mRNA vaccines 

Covid19 vaccine injuries & lethality Screenshot 2021-01-14 at 10.14.12 Vaccine Secrets | Children’s Health Defense | Video and transcript Screenshot 2021-05-27 at 10.38.29

2 gedachten over “Opmars naar het ‘merkteken van het beest’ | Van Coronavirus tot DNA corruptie

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: