Welkom!

Beste lezer,

Er zijn diverse Bijbelpassages die spreken over de aanstaande opname van trouwe gelovigen voorafgaand aan een specifieke tijd van beproevingen en veroordeling van de wereld, waarbij zij in een oogwenk door Jezus van de aarde worden weggenomen en naar de hemel worden verplaatst en veilig gesteld (zie o.a. Johannes 14: 1-3; 1 Korinthiërs 15: 51-58; 1 Thessalonicenzen 4:13-18).

Deze website biedt informatie en instructies voor degenen die zich op deze opname en ontmoeting met Jezus nadien willen voorbereiden en voorzieningen willen treffen voor geliefden en bekenden die naar verwachting bij de opname zullen achterblijven, om hen zo goed mogelijk te informeren en instrueren over de ongekend zware tijd van beproevingen nadien. God zal namelijk, zoals voorzegd in de Bijbel, in de periode na de opname zijn oordeel uitstorten over lauwwarme, hypocriete en niet-gelovigen en hen een laatste kans geven tot bekering en geloof te komen.

Degenen die achterblijven zullen zwaar gedisciplineerd en beproefd worden en – wanneer zij kiezen Jezus als enige Verlosser en Heer te aanvaarden – hun getuigenis, gehoorzaamheid en trouw aan Hem boven alles, tot het einde van hun leven, vast moeten houden. Velen van hen zullen niet alleen omwille van hun geloofskeuzes worden verdrukt en vervolgd, maar ook hun leven moeten geven om de eeuwigheid bij Jezus en hun geliefde mede-gelovigen door te kunnen brengen en van de eeuwigdurende hel te worden gered.

Op de site komen o.a. deze onderwerpen aan bod:

Het merendeel van de informatie en instructies op deze site is afkomstig van www.informedchristians.com, de internationale Christelijke bediening waaraan ik als onderzoeker en co-auteur ben verbonden. Ook is materiaal van Got Questions, Rapture Ready en Marc Verhoeven bij de totstandkoming van deze website benut.

Met God’s zegen en hartelijk dank aan degenen die hebben geholpen bij de totstandkoming!

Sabine Vlaming

Foto

 

Mattheus 24:13 SVV Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Ezechiel 33:7-9 7 Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. 8 Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven! en gij spreekt niet, om den goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.

1 Corinthiërs 13:12-13 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

 

Dear reader,

Information, instructions and other end times related resources from our international ministry www.informedchristians.com (headed by Daniel Valles), are found here. Our Google Drive database includes various downloadable materials concerning spiritual preparation to meet the Lord, prophetic timelines, end time events overviews, insights into Biblical and astronomical signs, medical and physical preparedness materials and tribulation infographics targeted to educate, strengthen and prepare ourselves and to inform and support those expected to be left behind after the rapture of faithful believers.

I would love to welcome you there as well!

Many blessings!

Sabine Vlaming

 

Matthew 24:13 KJV But he that shall endure unto the end, the same 

Ezekiel 33:7-9 KJV So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel; therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. 8 When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die; if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand. 9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.shall be saved.

1 Corinthians 13:12 KJV For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known. 13 And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.

 

Schermafbeelding 2017-08-06 om 10.44.23

 

oie_6SzEm31rw4yp

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑