Welkom!

Beste lezer,

Er zijn diverse Bijbelpassages in het Oude en Nieuwe Testament die spreken over de spoedige opname van trouwe gelovigen en kinderen voorafgaand aan God’s veroordeling van de wereld, waarbij zij in een oogwenk door Jezus van de aarde worden weggenomen, naar de hemel verplaatst en veiliggesteld (zie o.a. Johannes 14: 1-3; 1 Korinthiers 15: 51-58; 1 Thessalonicenzen 4:13-18, Openbaring 3:10, Lukas 17: 24-27,  Lukas 21:27-28, 34-36, Jesaja 57: 1-2, Deutronomium 1:39).

Deze website biedt informatie en instructies voor degenen die zich geestelijk en praktisch op de opname en hun ontmoeting met Jezus willen voorbereiden, anderen hierbij willen ondersteunen alsook voorzieningen willen treffen voor degenenen van wie ze verwachten dat ze na de opname achterblijven. Het zal voor hen van fundamenteel belang zijn zich te informeren over hetgeen is gebeurd en hierbij waarheid van leugen te onderscheiden.  Deze website geeft informatie en inzicht in wat mensen na de opname en de direct aansluitende, wereldwijde destructie en chaos kunnen verwachten en welke vitale instructies de Bijbel hen geeft.

Als de dagen van Noach en Lot

De wereld die na de opname achterblijft, zal bijzondere verrast zijn door deze, in hun ogen, plotselinge gebeurtenis. In de hieraan voorafgaande tijd zullen zij, zo voorzegt de Bijbel, namelijk hun gewone gang gaan en ‘eten, drinken en huwen’ … alsof er niets aan de hand is (zie o.a. Mattheüs 24: 38-39). Ze zullen de steeds luider klinkende, tegengestelde informatie, profetische tekenen en waarschuwingen over de consequenties van hun zonden en de zich aftekenende morele en maatschappelijke systeemcrises negeren, verkeerd begrijpen of wegwuiven. Ze zullen God’s uitgestoken hand van redding en genade niet vastgrijpen dan wel hem nadien niet gehoorzaam zijn en schriftverwijzingen en profetische tekenen duidend op God’s rechtvaardige en naderende oordeel niet ontvangen of negeren.

Jezus waarschuwt ons o.a. in het relaas van Lot’s vrouw (Lukas 17:32-37Genesis 19:26) die na haar redding en ingezette evacuatie uit het zondige Sodom en Gomorra niet in geloof volhardde, God ongehoorzaam was, verlangend omzag naar haar werelds leven, relaties en zonden en zo alsnog zijn oordeel over haar afriep, wat de consquenties zijn van het leven in ongeloof en ongehoorzaamheid, zelfs na geestelijke redding. Jezus voorzegt hier tevens hoe het zal zijn in de eindtijd waarin wij nu leven. Hoe tijdens de opname (een gelijksoortige, bovennatuurlijke evacuatie als van Lot’s familie destijds) trouwe gelovigen abrupt van ontrouwe en ongehoorzame gelovigen zullen worden gescheiden waarna de laatsten direct samen met ongelovigen aan God’s oordelen zullen worden onderworpen.

Lukas 17:32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. 33 Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. 34 Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 35 Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 

Wake-up call

De Bijbels voorzegde, plotselinge verdwijning van geliefden, vrienden, kinderen en zwak begaafden wereldwijd en chaos en destructie direct nadien, zullen degenen die bij de opname achterblijven ruw wakker schudden. Zij zullen zich, zodra ze de werkelijkheid en consequenties van de opname en plotselinge, wereldwijde destructie nadien begrijpen, met veel pijn, verdriet en wroeging realiseren dat ze de beloning van evacuatie hebben gemist (Lukas 13: 24-28) en dat de reeks veroordelingen van God hiermee slechts is begonnen.

De Bijbel voorzegt dat God degenen die bij de opname achterblijven in een reeks van opeenvolgende veroordelingen, onder ongekend zware omstandigheden, steeds steviger zal disciplineren en beproeven. Ze komen bovendien onder de invloed van grootschalige en ingrijpende (zelfs bovennatuurlijke) leugens en decepties te staan, welke God als oordeel over hen zal laten vallen (zie o.a. 2 Thessalonicenzen 2:11). Ze hebben immers tijd gehad om de waarheid, belichaamd door Jezus het Woord en de Heilige Geest, te volgen en lief te hebben en zich van hun zonden af te keren, maar hebben dit niet gedaan of zijn nadien alsnog teruggekeerd (zie 2 Thessalonicenzen 2:9-12). Nu zullen zij de consequenties van de leugen en de zonde moeten ervaren en ermee worden veroordeeld.

De roep om informatie, inzicht en handvatten zal na de opname groot zijn en het Woord van God en onderbouwde uitleg hiervan schaars te vinden (zie Amos 8:9-14). De informatie en instructies op deze website beogen in deze behoeften zo veel mogelijk te voorzien alsook mensen tegen voorzegde leugens, onjuist verklaringen en decepties te wapenen.

Er zal geen weg terug zijn naar ‘life as usual’; met de opname wordt de tijd van God’s wereldwijde veroordelingen en beproevingen onherroepelijk ingezet. Zoals God de deur van Noach’s ark indertijd sloot voorafgaand aan veroordeling van de wereld (zie Genesis 7:16), zo zal met de opname de deur van redding en zielsbehoud door gratie en geloof in Jezus (zie Efeziërs 8) worden gesloten en vervangen worden door gratie en volharding in geloof onder zware beproevingen (zie o.a. Mattheüs 24:13 en 25:10-11).

God’s toorn zal over de aarde worden uitgestort. De ‘toorn’ is hetgeen beschreven staat in Jesaja 61:2; Romeinen 2:5; 1:18, 24-28; 5:9; Openbaring 6:17; 11:18; 15:1. De toorn begint met het verbreken van de zegels van het oordelenboek vanaf Openbaring 6 (hier nader toegelicht). Wanneer die verbroken worden, zien we de uitbarsting van het ene oordeel na het andere, steeds krachtiger uitwerkend en opeenstapelend.

Hoop na de opname

Op de vraag of er hoop is voor degenen die na de opname achterblijven op redding van hun ziel en hereniging met verdwenen geliefden is het Bijbels antwoord duidelijk. Ja, er is nadrukkelijk hoop op zielsbehoud en hereniging. God zal mensen na de opname niet alleen tot inkeer en bekering van hun zonden aanzetten, maar hen – uit liefde en gratie – tevens een laatste gelegenheid geven hun relatie met hem te herstellen en vasthoudend geloof in Jezus te ontwikkelen.

Wanneer zij Jezus als enige redder aanvaarden en hun gehoorzaamheid en trouw aan Hem – in woord en daad – tot het einde van hun leven vasthouden, zullen zij de eeuwigheid bij Hem doorbrengen. Ze zullen dan tevens worden herenigd met hun eerder opgenomen en tijdens de beproeving tot het geloof gekomen/teruggekeerde geliefden alsmede van de eeuwigdurende, bewust ervaren hel worden gered.

Ook krijgen gelovigen na de opname de gelegenheid om, ondanks dat zij eerder de beloning van de opname hebben gemist, alsnog hemelse beloningen en kronen (gezag, posities) te vergaren voor hun geloofswerken en trouw (zie o.a. Mattheus 5:12 en 16:27, Openbaring 22:12, Jeremia 17:10, 1 Korinthiers 3:8 en 3:13-15).

Over degenen die na de reeks van liefdevolle aanroepingen en dwingende aanzetten van God tot bekering en toenadering niettemin in afkeer van hem volharden en zijn aanbod van redding door Jezus’ offer voor hen blijven afwijzen, zal God vervolgens zijn wraak uitstorten (zie o.a. Jesaja 34 en Openbaring 12, hier op de site toegelicht)

Israël

God neemt na de opname tevens de draad weer op met het volk van Israël (Romeinen 11). Zij zullen na de opname uit hun geestelijke blindheid en sluimer ontwaken, de profetische ‘tekenen der tijden’ die hen toebehoren, herkennen alsook in respons op massale profetische getuigenissen opmaken dat de Messias en zijn duizend jarig vrederijk nabij zijn. Ze zullen echter pas tot bekering komen en uitkijken naar de wederkomst van de ware Messias – Jezus – na de valse messias, de Antichrist die na de opname ten tonele komt en de wereld vergezeld van de ‘valse profeet’ zal misleiden, juist te hebben geidentificeerd en ontmaskerd.

Tot zover het inleidende woord. Onderstaand lees je welke eindtijdonderwerpen op deze site onder meer aan bod komen:

 

 

Zo navigeer je de site: 

Klik hier voor een videoboodschap 

Schermafbeelding 2018-06-01 om 13.07.43

Schermafbeelding 2018-06-01 om 13.09.47

 

Herkomst informatie:

Het merendeel van de Bijbelgetoetste informatie en instructies op deze site is afkomstig van www.informedchristians.com, de internationale, Christelijke bediening waaraan ik als onderzoeker ben verbonden. Ook is materiaal van Got Questions, Rapture Ready en Marc Verhoeven bij de totstandkoming van deze website gebruikt.

Hartelijk dank aan degenen die mij hebben geholpen bij het maken van deze site!

Sabine Vlaming

Foto

Contact

 

Johannes 14 :1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Mattheus 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

 

gb

Dear reader,

Information, instructions and other end times related resources from our international ministry www.informedchristians.com (headed by Daniel Valles), are found here. Our Google Drive database includes various downloadable materials concerning spiritual preparation to meet the Lord, prophetic timelines, end time events overviews, insights into Biblical and astronomical signs, medical and physical preparedness materials and topical tribulation infographics targeted to educate, strengthen and prepare ourselves and to inform and support those expected to be left behind after the rapture of faithful believers.

I would love to welcome you there as well!

 

Many blessings!

Sabine Vlaming

 

 

Schermafbeelding 2017-08-06 om 10.44.23

 

oie_6SzEm31rw4yp

Advertenties

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: