Welkom!

Beste lezer,

Er zijn diverse Bijbelpassages die spreken over de aanstaande opname van trouwe gelovigen, jonge kinderen en zwak begaafden voorafgaand aan een tijd van zware beproevingen en veroordeling van de wereld, waarbij zij in een oogwenk door Jezus van de aarde worden weggenomen en naar de hemel verplaatst (zie o.a. Joh 14: 1-3; 1 Kor 15: 51-58; 1 Thess 4:13-18, Openb 3:10).

Deze website biedt informatie en instructies voor degenen die zich geestelijk en praktisch op deze opname willen voorbereiden, anderen hierbij willen ondersteunen alsook voorzieningen willen treffen voor degenenen van wie ze verwachten dat ze na de opname zullen achterblijven. Juist voor degenen die achterblijven (zowel ontrouwe als niet-gelovigen) is het van fundamenteel belang te weten wat er is gebeurd, wat ze na de opname kunnen verwachten en wat hen te doen staat onder de extreem zware omstandigheden die ze zullen ervaren. De Bijbel voorzegt dat God degenen die achterblijven in een reeks van opeenvolgende veroordelingen steeds zwaarder zal beproeven en disciplineren en hen – uit liefde en gratie – een laatste gelegenheid zal geven tot bekering van hun zonden en actief geloof in Jezus te komen alvorens hij zijn wraak over de volhardend ongelovige wereld uitstort. Er is dus nadrukkelijk hoop op redding en terugkeer God na de opname!

Wanneer degenen die zijn achtergebleven Jezus als enige Redder en Heer aanvaarden en hun getuigenis en trouw aan Hem – in woord en daad – tot het einde van hun leven vasthouden, zullen zij de eeuwigheid bij Jezus doorbrengen. Ze zullen dan tevens worden herenigd met hun eerder opgenomen en tijdens de beproeving geredde geliefden en van de eeuwigdurende hel worden gered. Ook krijgen gelovigen na de opname gelegenheid om, ondanks dat zij eerder de beloning van de opname hebben gemist, alsnog hemelse beloningen en kronen te vergaren voor hun geloofswerken en trouw (zie o.a. Matt 5:12 en 16:27, Openb 22:12, Jer 17:10, 1 Kor 3:8 en 3:13-15).

Op de site komen o.a. deze onderwerpen aan bod:

 

Zo navigeer je deze site | Audio- videoboodschap 

Schermafbeelding 2018-06-01 om 13.07.43

Schermafbeelding 2018-06-01 om 13.09.47

 

Herkomst informatie

Het merendeel van de informatie en instructies op deze site is afkomstig van www.informedchristians.com, de internationale Christelijke bediening waaraan ik als onderzoeker en co-auteur ben verbonden. Ook is materiaal van Got Questions, Rapture Ready en Marc Verhoeven bij de totstandkoming van deze website gebruikt.

Met God’s zegen en hartelijk dank aan degenen die hebben geholpen bij het maken van deze site!

Sabine Vlaming

Foto

 

 

Johannes 14  | Na de opname zijn trouwe gelovigen, kinden en zwak begaafden door Jezus verplaats naar het huis van de hemelse Vader
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Mattheus 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Ezechiel 33:7-9 7 Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. 8 Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven! en gij spreekt niet, om den goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.

1 Corinthiërs 13:12-13 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

 

Dear reader,

Information, instructions and other end times related resources from our international ministry www.informedchristians.com (headed by Daniel Valles), are found here. Our Google Drive database includes various downloadable materials concerning spiritual preparation to meet the Lord, prophetic timelines, end time events overviews, insights into Biblical and astronomical signs, medical and physical preparedness materials and topical tribulation infographics targeted to educate, strengthen and prepare ourselves and to inform and support those expected to be left behind after the rapture of faithful believers.

I would love to welcome you there as well!

Many blessings!

Sabine Vlaming

 

 

Schermafbeelding 2017-08-06 om 10.44.23

 

oie_6SzEm31rw4yp

Advertenties

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑