Welkom & Inhoud

Beste lezer,

Er zijn vele Bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament die spreken over de opname van trouwe gelovigen voorafgaand aan God’s veroordeling van de wereld, waarbij zij – samen met kinderen en zwak begaafden – in een oogwenk door Jezus van de aarde worden weggenomen, naar de hemel verplaatst en vrijgesteld van God’s veroordelingen nadien. Hier op de site lees je waarom we deze gebeurtenissen spoedig verwachten. Het is behalve belangrijk tevens urgent de noodzaak tot geestelijke redding te onderzoeken.

Als je de Heere Jezus nog niet om redding hebben gevraagd en nu afgescheiden van hem leeft, lees dan hier hoe je redding vindt en je relatie met hem herstelt opdat je niet bij de opname achterblijft en God’s beproevingen en veroordelingen moet doorstaan. 

Talloze malen is de mens vanuit de Bijbel gewaarschuwd en door God persoonlijk tot bekering van hun zonden geroepen. Tot op de dag van vandaag roept de Bijbel mensen op verlossing te zoeken in de Heere Jezus, ons verzekerend van zijn onmetelijke liefde voor ons. Lees bijvoorbeeld dit vers in Zefanja hoe de Bijbel inzoomt op onze tijd nu, voorafgaand aan de ‘dag van de toorn des Heeren’, waarmee de tijd van beproevingen na de opname wordt aangeduid: 

1 Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt! 2 Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt. 3 Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN. (Zef. 2:1-3).

Velen die God’s redding niettemin verwerpen en bij de opname achterblijven, zullen – zo voorzegt de Bijbel – bijzonder verrast zijn door deze (in hun ogen) plotselinge gebeurtenis. In de hieraan voorafgaande tijd zullen zij hun gewone gang gaan en zoals de Bijbel in Mattheüs 24: 38-39 beschrijft: ‘eten, drinken en huwen’ alsof er niets aan de hand is. Ze zullen de steeds luider klinkende prediking, profetische tekenen en waarschuwingen over de consequenties van hun zonden en de morele en maatschappelijke systeemcrises negeren, verkeerd begrijpen of wegwuiven. Ze zullen God’s oordeel over de wereld en henzelf niet verwachten.

Behalve ongelovigen, zullen ook vele kerkgangers en religieuzen (als ‘dwaze maagden’ aangeduid in de gelijkenis van Mattheüs 25) door de opname worden overvallen. Sommigen van hen hebben zich door hun leiders in geestelijke slaap laten sussen, anderen hebben onjuiste leer gevolgd of hebben zich niet over de eindtijd en de opname geïnformeerd. God moedigt mensen dan ook aan zijn Woord dagelijks te bestuderen en zijn directe leiding te zoeken (zie o.a. Mattheüs 4:4 en 2 Timotheüs 3:16-17). Weer anderen hebben in hun zonden volhard of God wel in bekering aangeroepen, maar nadien niet gehoorzaamd en gevolgd. God’s oordelen zullen, hoewel voor velen onverwacht, niettemin naar eenieder rechtvaardig én genadevol zijn, gericht op hun behoud voor de eeuwigheid en om te komen tot beproefd geloof in hem.

 

Zoals in de tijd van Noach en Lot

In Matthëus 24:37-39 vergelijkt Jezus onze tijd dan ook met die van Noach voorafgaand de zondvloed (Genesis 6-9), toen de wereld eveneens in zonde was vervallen en nog slechts een klein deel van de mensheid God trouw volgde en van zijn oordeel werd vrijgesteld. De Bijbel vergelijkt onze tijd ook met de tijd van Abraham’s neef Lot voorafgaand aan de vernietiging van het goddeloze Sodom en Gomorrah, toen God Lot en zijn naasten in respons op de voorbeden van Abraham engelen zond om hen ternauwernood van vernietiging te redden.

Lot’s vrouw was God’s boodschappers en haar echtgenoot na haar vertrek echter ongehoorzaam, vertraagde haar pas en keek – tegen de directe instructie in – om naar de stad en het zondige leven dat ze achter liet. Ze riep hiermee, terwijl ze door God was uitgered, alsnog zijn vernietigende oordeel over zich af. Jezus roept ons op niet om te kijken en drukt ons op het hart Lot’s vrouw en de gevolgen van haar ongehoorzaamheid te gedenken; hij roept ons op ons vertrouwen op hem te stellen, in geloof te volharden en hem te blijven volgen om bij de opname niet abrupt van Hem en geliefden die hij opneemt te worden gescheiden.

Jezus in Lukas 17:32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. 33 Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. 34 Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 35 Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 

 

Wake-up call

De plotselinge verdwijning van naasten tezamen met de voorzegde wereldwijde chaos en destructie direct na de opname, zullen degenen die God’s tekenen en waarschuwingen hebben genegeerd ruw wakker schudden. Zij zullen zich, zodra ze de realiteit van de opname begrijpen, met veel pijn, verdriet en wroeging realiseren dat ze de vrijstelling van God’s veroordelingen hebben gemist (Lukas 13: 24-28) en dat hiermee een reeks ongekend zware beproevingen is begonnen.

De Bijbel voorzegt dat God degenen die achterblijven in een reeks van opeenvolgende beproevingen en veroordelingen zal disciplineren om hen tot bekering en beproefd geloof in Hem te brengen. Zij komen onder invloed te staan van grootschalige en ingrijpende leugens, manipulatie van tijds- en natuurwetten alsook demonische manifestaties (Openbaring 12:9) die God als oordeel over de wereld zal laten vallen (zie o.a. 2 Thessalonicenzen 2:11).

De roep om informatie, inzicht en handvatten zal na de opname groot zijn en het Woord van God schaars te vinden (zie Amos 8:9-14). De informatie en instructies op deze website zijn bedoeld om mensen in de moeilijke tijd na de opname op weg te helpen en hen tevens tegen dwaalleer en misleiding te beschermen. God is trouw en waarschuwt, informeert en instrueert altijd voordat hij handelt en gebruikt mensen die hem volgen om zijn boodschappen te verkondigen:

Amos 3: 7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

Er zal na de opname geen weg terug zijn naar ‘life’ of ‘business as usual’. Met de opname wordt de tijd van God’s wereldwijde veroordelingen onherroepelijk ingezet. Zoals God de deur van Noach’s ark indertijd sloot voorafgaand aan veroordeling van de wereld (zie Genesis 7:16), zo zal met de opname de deur van redding en zielsbehoud door gratie en geloof in de Heere Jezus (zie Efeziërs 8) worden gesloten en vervangen worden door gratie, geloof en volharding in geloof in Jezus onder ongekend zware beproevingen (zie o.a. Mattheüs 24:13 en 25:10-11).

God’s toorn zal na de opname over de aarde worden uitgestort. De ‘toorn’ is hetgeen beschreven staat in o.a. Jesaja 61:2; Romeinen 2:5; 1:18, 24-28; 5:9 en Openbaring 6:17; 11:18, en 15:1. De toorn begint met het verbreken van de zegels van het oordelenboek, beschreven vanaf Openbaring 6, hier toegelicht. Wanneer die verbroken worden, zien we de uitbarsting van het ene oordeel na het andere, steeds krachtiger uitwerkend en opeenstapelend.

 

Is er hoop na de opname?

Op de vraag of er hoop is voor degenen die na de opname achterblijven op redding van hun ziel en hereniging met opgenomen geliefden is het Bijbels antwoord duidelijk. Ja, er is nadrukkelijk hoop op zielsbehoud en hereniging. God zal mensen na de eerste opname tot inkeer en bekering van hun zonden aanzetten en hen – uit liefde en gratie – een laatste gelegenheid geven hun relatie met hem te herstellen en vasthoudend geloof in de Heere Jezus als enige Verlosser en Heer te ontwikkelen. Zij die na de opname in geloof en gehoorzaamheid volharden tot de volgende opname dan wel het einde van hun leven, zullen in de hemel met hem en hun eerder opgenomen geliefden worden herenigd (zie o.a. Openbaring 6:9-11 en Openbaring 20:4-6).

 

Het ‘beest systeem’ van de nieuwe wereldorde

De na de eerste opname uit te rollen eenheidsreligie en verbinding met het zogeheten ‘beest systeem’ middels bijbehorend ‘merkteken van het beest’ zullen door mensen moeten worden afgewezen. De eenheidsreligie zal on-Bijbelse paden tot verlossing uitdragen en Jezus verwerpen als enige Verlosser en Heer. 

Christenen die na de eerste opname openlijk van hun geloof in uitsluitend Jezus getuigen, zullen worden verdrukt, opgejaagd en nadien (tijdens het zogeheten ‘uur van God’s wraak’) zelfs worden vervolgd tot de doodstraf aan toe. Middels religieuze strafwetten zal verering van de plaatsvervangers van God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest in de vorm van de drie Satanistische vertegenwoordigers van de onheilige drie-eenheid en acceptatie van het ‘merkteken van het beest‘ worden afgedwongen. We herkennen de opmars naar dit merkteken in de geïnduceerde Covid19 crisis en stapsgewijze implementatie van een medisch politieke dictatuur onder WHO vlag.

 

Verwachte kopstukken onheilige drie-eenheidSchermafbeelding 2020-02-05 om 02.17.16

 

Om van de hemel als eeuwige bestemming verzekerd te zijn en dus van de eeuwigdurende hel te worden vrijgesteld, zal verering van de antichrist kopstukken en acceptatie van het merkteken tegen elke prijs, zelfs verlies van leven, moeten worden verworpen. Het merkteken brengt namelijk onherstelbare DNA corruptie met zich mee, waardoor mensen bij acceptatie ervan niet langer in God’s evenbeeld zijn en  niet langer gered kunnen worden van de eeuwigdurende hel.

 

Beloning voor trouw en werken, ook na de eerste opname

Behalve gelegenheid tot redding en hereniging krijgen gelovigen na de eerste opname gelegenheid om, ondanks dat zij eerder de beloning van de opname hebben gemist, alsnog hemelse beloningen en kronen (symbolisch voor eeuwige gezagsposities) te vergaren voor hun geloofswerken en trouw (zie o.a. Mattheüs 5:12 en 16:27, Openbaring 22:12, Jeremia 17:10, 1 Korinthiers 3:8 en 3:13-15).

 

Tweede opname 

Er is Bijbelse bewijsvoering voor een tweede, wereldwijde opname (ofwel tweede oogstopbrengst) temidden van de tijd van beproevingen, welke plaatsheeft na de opening van de zeven zegels. Deze wereldwijde tweede opname betreft bij de eerste opname achtergebleven christenen (door Jezus indertijd o.a. als ‘lauwwarme en onnozele maagden’ en als ‘geestelijk slapend’ beschouwd) en nieuwe gelovigen. Beide groepen hebben tegen deze tijd beproefd geloof in Jezus ontwikkeld.

De tweede opname gaat vooraf aan het uur van God’s wraak, de zwaarste fase van God’s beproevingen (onder andere beschreven in Jesaja 34 en Openbaring 12) om degenen die zich dan nog immer van God afwenden, tot bekering en verlossing te brengen. De tweede opname wordt tevens ‘mid-tribulationele opname’ genoemd (zie o.a. duiding in Matt. 5:11-12, 10:34-35, 24:1-31; Mar 13:1-27; Luc 21:1-28; Joh 16:33, 17:15; Jak 1:2-15; 1 Petr 4:12-19). 

We vinden het model van drie oogstopbrengsten hier in de Schrift terug. Dit model is tevens weerspiegeld in de jaarlijkse samenkomsten ter ere van Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest (Soekot). De drie oogsten worden in verschillende porties opgehaald, waarbij de tempeloffers (eerstelingen, eerste vruchten) voorafgaan aan de collectieve of hoofdoogst. Een restant van de oogst wordt achtergelaten en is bedoeld voor armen en vreemdelingen (Lev. 19).

 

Israël na de eerste opname eerst misleid

God neemt na de eerste opname tevens de draad weer op met het volk van Israël (Romeinen 11). Zij zullen echter eerst door de valse messias, de wereldelite en talmoedische wetgeleerden (die niet de Bijbel maar hun anti-Bijbelse, mondelinge tradities volgen) worden misleid en pas nadien uit hun huidige geestelijke blindheid en sluimer ontwaken. Pas dan zullen zij de profetische ‘tekenen der tijden’ herkennen die hen toebehoren, alsook in respons op massale profetische getuigenissen opmaken dat Jezus’ wederkomst en zijn duizendjarig vrederijk nabij zijn. Velen onder hen zullen pas tot ware bekering komen en uitkijken naar de wederkomst van de enige Messias – Jezus – na de valse messias, de onheilige drie-eenheid en het beest systeem juist te hebben geïdentificeerd alsook te herkennen dat de talmoedische wetgeleerden Jezus en de Bijbel niet volgen en geen verlossing bieden.

Laat je dus na de eerste opname niet misleiden door in navolging van Israël talmoedische wetgeleerden, de politieke wereldelite en de onheilige drie-eenheid te omarmen of andere niet-Bijbelse interpretaties en menselijke doctrines te volgen, al kost het je leven om trouw te blijven aan de Bijbel en Jezus als enige Heer en Verlosser.

 

Onderstaand lees je welke onderwerpen op de site onder meer aan bod komen:

 

Herkomst informatie:

Het merendeel van de Bijbelgetoetste informatie en instructies op de site is afkomstig van de internationale, christelijke bedieningen waaraan ik de afgelopen jaren als onderzoeker en co-auteur verbonden ben geweest. Ook is materiaal van o.a. Got Questions, Rapture Ready, Marc Verhoeven en Oude Sporen benut.

Hoewel ik de site met de grootst mogelijke zorg heb samengesteld, wijs ik je graag op de noodzaak van het toetsen van alle informatie aan het Woord van God en de leiding van de Heilige Geest volledig te vertrouwen.

Ieder gered mens ontvangt de Heilige Geest om de waarheid van God te kunnen begrijpen en door hem te worden geleid (zie 1 Kor 2:12). De Geest van God wil ons immers leiden in de hele waarheid. Hij zal de Heere Jezus verheerlijken (zie Johannes 16:13-15). Laten we daarvan kennis nemen en de Bereëers uit Handelingen 17:10-11 als een “lichtend voorbeeld” houden. Kennis en begrip van de Bijbel en voorts gehoorzaamheid aan hetgeen God aan ons openbaart (zie Johannes 7:17) zijn essentieel –   zeker na de opname – omdat de wereld dan vervuld zal zijn van leugens en dwaling.

Als je vragen hebt over de site, toelichting wilt, feedback wilt geven of bijvoorbeeld informatie wilt toesturen, nodig ik je van harte uit contact met mij te zoeken.

Hartelijk dank tot slot, aan degenen die mij hebben geholpen bij het maken van deze site!

Sabine Vlaming

Foto

Contact

Publicaties

 

Joel 2:32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Mattheus 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

 

oie_6SzEm31rw4yp

WordPress.com.

Omhoog ↑