Welkom!

Beste lezer,

Deze website biedt informatie en instructies voor degenen die zich op de opname van gelovigen door Jezus willen voorbereiden en voorzieningen willen treffen voor hun naasten die naar verwachting bij de opname zullen achterblijven om hen zo goed mogelijk op weg te helpen in de ongekend zware tijd van beproevingen nadien. God zal, zoals voorzegd in de Bijbel, in deze periode na de opname zijn oordeel uitstorten over lauwwarme, hypocriete en niet-gelovigen en hen een laatste kans geven tot bekering en geloof te komen. Ze zullen beproefd worden hun geloofsgetuigenis en trouw aan Jezus boven alles, tot het einde van hun leven, vast te houden.

Op de site komen o.a. deze onderwerpen aan bod:

Het merendeel van de informatie en instructies is afkomstig van www.informedchristians.com, de internationale Christelijke bediening waaraan ik als onderzoeker en co-auteur ben verbonden. Ook het materiaal van Got Questions, Rapture Ready en Marc Verhoeven is bij de totstandkoming van deze website zeer behulpzaam gebleken.

Met God’s zegen en dank aan degenen die hebben geholpen bij de totstandkoming!

Sabine Vlaming

Foto

 

Mattheus 24:13 SVV Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Ezechiel 33:7-9 7 Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. 8 Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood sterven! en gij spreekt niet, om den goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.

1 Corinthiërs 13:12-13 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

 

Dear reader,

Information, instructions and other end times related resources from our international ministry http://www.informedchristians.com (headed by Daniel Valles), are found here. Our Google Drive database includes various downloadable materials concerning spiritual preparation, prophetic timelines, end time events overviews, insights into Biblical and astronomical signs, physical preparedness materials and tribulation infographics targeted to educate, strengthen and prepare ourselves before the tribulation and to inform and support those expected to be left behind afterwards.

I would love to welcome you there as well!

Many blessings!

Sabine Vlaming

 

Matthew 24:13 KJV But he that shall endure unto the end, the same 

Ezekiel 33:7-9 KJV So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel; therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. 8 When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die; if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand. 9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.shall be saved.

1 Corinthians 13:12 KJV For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known. 13 And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.

 

Schermafbeelding 2017-08-06 om 10.44.23

 

oie_6SzEm31rw4yp

Advertenties

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑