Welkom!

Beste lezer,

Er zijn diverse Bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament die spreken over de opname van trouwe gelovigen voorafgaand aan een specifieke periode van God’s veroordeling van de wereld, waarbij deze groep – samen met jonge kinderen en zwak begaafden – in een oogwenk door Jezus van de aarde wordt weggenomen, naar de hemel verplaatst en veiliggesteld (zie o.a. Johannes 14: 1-3; 1 Korinthiers 15: 51-58; 1 Thessalonicenzen 4:13-18, Openbaring 3:10, Lukas 17: 24-27Lukas 21:27-28, 34-36, Jesaja 57: 1-2,  en Deutronomium 1:39).

Deze website biedt Bijbelgetoetste informatie en instructies voor degenen die zich geestelijk en praktisch op de opname en hun ontmoeting met Jezus willen voorbereiden, anderen hierbij willen ondersteunen, alsook voorzieningen willen treffen voor degenenen van wie ze verwachten dat ze na de opname achterblijven door informatie en instructies voor hen achter te laten. Het is voor degenen die achterblijven van fundamenteel belang zich te juist te informeren over hetgeen is gebeurd, volgens de Bijbel gaat gebeuren en welke vitale instructies God hen geeft. Een niet alleen belangrijk onderwerp, maar tevens urgent; op deze webpagina wordt uitgelegd waarom we de opname zeer spoedig verwachten.

Als in de tijd van Noach en Lot…..

Mensen die na de opname achterblijven, zullen – zo voorzegt de Bijbel – bijzonder verrast zijn door deze, in hun ogen, plotselinge gebeurtenis. In de hieraan voorafgaande tijd zullen zij hun gewone gang gaan en ‘eten, drinken en huwen’ … alsof er niets aan de hand is (zie o.a. Mattheüs 24: 38-39). Ze zullen de steeds luider klinkende prediking, profetische tekenen en waarschuwingen over de consequenties van hun zonden en de zich aftekenende morele en maatschappelijke systeemcrises negeren, verkeerd begrijpen of wegwuiven. Ze zullen God’s uitgestoken hand van redding, gratie en genade niet vastgrijpen dan wel hem nadien niet gehoorzamen. In Mattheus 24:37-39 vergelijkt Jezus onze tijd dan ook met die van Noach voorafgaand de vloed (Genesis 6 t/m 9) toen de wereld eveneens in zonde was vervallen, nog slechts een klein deel van de mensheid God trouw volgde en van zijn oordeel werd vrijgesteld. Hij vergelijkt onze tijd ook met de tijd van Lot voorafgaand aan de vernietiging van het goddeloze Sodom en Gomorrah, toen God Lot en zijn naasten engelen zond om hen van vernietiging te redden, maar Lot’s vrouw God na vertrek en redding alsnog ongehoorzaam was en hiermee zijn vernietigende oordeel alsnog over zich afriep.  Jezus drukt ons op het hart haar en de gevolgen van haar ongehoorzaamheid te gedenken; hij roept ons op in geloof te volharden, Hem te blijven volgen om bij de opname niet abrupt van Hem en geliefden die hij opneemt te worden gescheiden.

Jezus in Lukas 17:32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. 33 Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. 34 Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 35 Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 

Wake-up call

De plotselinge verdwijning van naasten tezamen met de chaos en destructie direct na de opname, zullen degenen die nadien achterblijven ruw wakker schudden. Zij zullen zich, zodra ze de werkelijkheid en consequenties van de opname begrijpen, met veel pijn, verdriet en wroeging realiseren dat ze de enige evacuatie en vrijstelling van God’s veroordelingen hebben gemist (Lukas 13: 24-28) en dat de reeks beproevingen hiermee slechts is begonnen.

De Bijbel voorzegt dat God degenen die bij de opname achterblijven in een reeks van opeenvolgende veroordelingen steeds steviger zal disciplineren om hen tot bekering en beproefd geloof in Hem te brengen. Zij komen onder invloed van grootschalige en ingrijpende leugens, demonische manifestaties en decepties te staan, welke God als oordeel over de wereld zal laten vallen (zie o.a. 2 Thessalonicenzen 2:11). Ze hebben voorafgaand aan de opname tijd gehad om de waarheid, belichaamd door Jezus, opgetekend in de Bijbel en ingegeven door de Heilige Geest, te volgen en lief te hebben en zich van hun zonden af te keren, maar hebben dit niet gedaan of zijn nadien alsnog van God’s waarheid afgekeerd (zie 2 Thessalonicenzen 2:9-12).

De roep om informatie, inzicht en handvatten zal na de opname groot zijn en het Woord van God en juiste, onderbouwde uitleg hiervan schaars te vinden (zie Amos 8:9-14). De informatie en instructies op deze website beogen in deze behoeften zo veel mogelijk te voorzien alsook mensen tegen voorzegde leugens, onjuist verklaringen en decepties te wapenen. God is trouw en waarschuwt, informeert en instrueert altijd en gebruikt mensen die hem volgen om zijn boodschap te verkondigen:

Amos 3: 7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

Er zal na de opname geen weg terug zijn naar ‘life as usual’; met de opname wordt de tijd van God’s wereldwijde veroordelingen en beproevingen onherroepelijk ingezet. Zoals God de deur van Noach’s ark indertijd sloot voorafgaand aan veroordeling van de wereld (zie Genesis 7:16), zo zal met de opname de deur van redding en zielsbehoud door gratie en geloof in Jezus (zie Efeziërs 8) worden gesloten en vervangen worden door gratie, geloof en volharding in geloof onder ongekend zware beproevingen (zie o.a. Mattheüs 24:13 en 25:10-11).

God’s toorn zal over de aarde worden uitgestort. De ‘toorn’ is hetgeen beschreven staat in o.a. Jesaja 61:2; Romeinen 2:5; 1:18, 24-28; 5:9 en Openbaring 6:17; 11:18, en 15:1. De toorn begint met het verbreken van de zegels van het oordelenboek, beschreven vanaf Openbaring 6 (hier nader toegelicht). Wanneer die verbroken worden, zien we de uitbarsting van het ene oordeel na het andere, steeds krachtiger uitwerkend en opeenstapelend.

Hoop na de opname?

Op de vraag of er hoop is voor degenen die na de opname achterblijven op redding van hun ziel en hereniging met opgenomen geliefden is het Bijbels antwoord duidelijk. Ja, er is nadrukkelijk hoop op zielsbehoud en hereniging. God zal mensen na de opname tot inkeer en bekering van hun zonden aanzetten en hen – uit liefde en gratie – een laatste gelegenheid geven hun relatie met hem te herstellen en vasthoudend geloof in Jezus als enige redder en heer te ontwikkelen. De na de opname uit te rollen wereldomspannende eenheidsreligie, die meerdere paden tot redding zal omvatten en nadien verering van de Antichrist, zal door hen worden afgewezen. Gedwongen assimilatie in dit religieuze systeem (Bijbels aangeduid als ‘beest systeem’) zal tegen elke prijs, zelfs verlies van leven, moeten worden verworpen.

Wanneer zij Jezus als enige redder en heer aanvaarden en hun geloof in Hem  – in woord en daad – tot het einde van hun leven vasthouden, zullen zij de eeuwigheid bij Hem doorbrengen. Ze zullen dan tevens worden herenigd met hun eerder opgenomen en tijdens de beproeving tot het geloof gekomen/teruggekeerde geliefden en van de eeuwigdurende, bewust ervaren hel worden gered.

Ook krijgen gelovigen na de opname de gelegenheid om, ondanks dat zij eerder de beloning van de opname hebben gemist, alsnog hemelse beloningen en kronen (symbolisch voor gezagsposities) te vergaren voor hun geloofswerken en trouw (zie o.a. Mattheus 5:12 en 16:27, Openbaring 22:12, Jeremia 17:10, 1 Korinthiers 3:8 en 3:13-15).

Over degenen die na de reeks van liefdevolle aanroepingen en dwingende aanzetten van God tot bekering en toenadering niettemin in afkeer van hem volharden en zijn aanbod van redding door Jezus’ offer voor hen blijven afwijzen, zal God vervolgens zijn wraak uitstorten (zie o.a. Jesaja 34 en Openbaring 12, hier op de site toegelicht).

Israël

God neemt na de opname tevens de draad weer op met het volk van Israël (Romeinen 11). Zij zullen na de opname uit hun geestelijke blindheid en sluimer ontwaken, de profetische ‘tekenen der tijden’ die hen toebehoren, herkennen alsook in respons op massale profetische getuigenissen opmaken dat de Messias en zijn duizend jarig vrederijk nabij zijn. Ze zullen echter pas tot bekering komen en uitkijken naar de wederkomst van de ware Messias – Jezus – na de valse messias, de Antichrist die na de opname ten tonele komt en de wereld vergezeld van de ‘valse profeet’ zal misleiden, juist te hebben geidentificeerd en ontmaskerd.

Tot zover het inleidende woord. Onderstaand lees je welke onderwerpen op de site onder meer aan bod komen:

Zo navigeer je de site: 

Klik hier voor een videoboodschap 

Schermafbeelding 2018-06-01 om 13.07.43

Schermafbeelding 2018-06-01 om 13.09.47

Herkomst informatie:

Het merendeel van de Bijbelgetoetste informatie en instructies op deze site is afkomstig van www.informedchristians.com, de internationale, Christelijke bediening waaraan ik als onderzoeker en co-auteur ben verbonden. Ook is materiaal van Got Questions, Rapture Ready en Marc Verhoeven bij de totstandkoming van deze website gebruikt.

Hartelijk dank aan degenen die mij hebben geholpen bij het maken van deze site!

Sabine Vlaming

Foto

Contact

Johannes 14 :1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Mattheus 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

gb

Dear reader,

Information, instructions and other end times related resources from our international ministry www.informedchristians.com (headed by Daniel Valles), are found here. Our Google Drive database includes various downloadable materials concerning spiritual preparation to meet the Lord, prophetic timelines, end time events overviews, insights into Biblical and astronomical signs, medical and physical preparedness materials and topical tribulation infographics targeted to educate, strengthen and prepare ourselves and to inform and support those expected to be left behind after the rapture of faithful believers.

I would love to welcome you there as well!

Many blessings!

Sabine Vlaming

Schermafbeelding 2017-08-06 om 10.44.23

oie_6SzEm31rw4yp

Advertenties

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: